Rej­sen er kun li­ge be­gyndt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Sø­ren Sor­gen­fri i London ssf@ spor­ten. dk

Der lig­ger en Here­ford Be­ef­stouw i Lund. Det er in­gen nyhed for dem, der har væ­ret der, men bøfh uset spil­ler en rol­le i FC Midtjyl­lands hi­sto­rie, som de fær­re­ste ken­der til.

Ik­ke en­gang selv om den go­de hi­sto­rie om FC Midtjyl­land for længst har for­ladt den jy­ske he­de og pry­der for­si­den af det se­ne­ste FI­FA- magasin, hvor de lil­laklæd­te FCM- spil­le­re står i kam­me­rat­lig rund­kreds midt i den stri­de lyng.

Så midtjysk som no­get, men om­talt langt væk fra kom­mu­ne­græn­sen, som om­kran­ser den bob­le, der hed­der Her­ning, hvor man si­ger, der er en sær­lig men­ta­li­tet. Hvor man får tin­ge­ne til at ske, for­di man er fra Her­ning.

» Det har væ­ret over­væl­den­de at se FC Midtjyl­land bli­ve om­talt i Die Welt, Daily Mail, væ­re top­hi­sto­ri­en på FI­FA. com og læ­se The Gu­ar­di­an skri­ve en klum­me om klub­ben. Det er vi selv­føl­ge­lig be­æ­re­de over, for det er ud­tryk for, at vi an­gri­ber man­ge ting på en an­der­le­des og nytæn­ken­de må­de. Det er dét, vi ger­ne vil væ­re kendt for, når vi skal til­træk­ke nye spil­le­re, spe­ci­a­li­ster og så vi­de­re, « for­tæl­ler klub­bens be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, da BT sæt­ter ham stæv­ne i Lon­dons mon­dæ­ne Not­ting Hill- kvar­ter på en restau­rant, der me­re er en klub for­be­holdt med­lem­mer, end det er et gængs spi­se­sted.

Over en om­gang ok­se­kød, bear­nai­se og sa­lat­bar mød­tes Ras­mus An­ker­sen med FCMre­præ­sen­tan­ter­ne kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­tings­di­rek­tør Hans Krabbe, for­mand Jo­hn­ny Ru­ne og sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in samt den en­gel­ske rig­mand Mat­t­hew Ben­ham i fe­bru­ar 2014 til en mid­dag, der red­de­de Her­ning- klub­bens ek­si­stens.

» Der var rig­tig god ke­mi, og det var li­ge­som ud­gangs­punk­tet for, at vi skul­le snak­ke vi­de­re om mu­lig­he­der­ne, « hu­sker Ras­mus An­ker­sen.

Der blev talt og aft alt. Ben­ham, der har grund­lagt sin for­mue på pro­fes­sio­nel gam­bling og ana­ly­se og i for­vej­en ejer Cham­pions­hip- klub­ben Brent­ford, skul­le kø­be FC Midtjyl­land, og Ras­mus An­ker­sen skul­le væ­re hans ta­le­rør og bin­de­led­det mel­lem Ben­ham og hans dan­ske in­ve­ste­ring.

Et bet. Og et fun pro­ject. Som må­ske gi­ver den sto­re ge­vinst, hvis Superligaens top­hold for­vand­ler det dan­ske mester­skab, kur­sen er sat mod, til del­ta­gel­se i Cham­pions Le­ague.

Vej­en fra Here­ford Be­ef­stouw i Her­ning- for­sta­den Lund til Electric Hou­se, som med­lem­s­klub­ben hed­der, i den pul­se­ren­de en­gel­ske ho­ved­stad er dog alt an­det end snor­li­ge.

» Det har væ­ret ot­te hek­ti­ske må­ne­der, si­den Mat­t­hew køb­te ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i FCM. Nog­le gan­ge tæn­ker jeg, at det fø­les, som om vi har væ­ret i gang i fl ere år, « si­ger Ras­mus An­ker­sen og fort­sæt­ter,

» Det var et to­talt sporskift e for klub­ben. Jeg kan hu­ske, at Claus Ste­in­le­in i ti­den eft er transak­tio­nen oft e sag­de til mig, at han skul­le væn­ne sig til at tæn­ke off en­sivt igen. Nu hav­de han kæm­pet en ren over­le­vel­ses­kamp i fl ere år, og så kom vi plud­se­lig og sag­de: ’ Hvad skal der til for, at FCM kan spil­le eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil hvert an­det år?’ «

Et til­fæl­digt mø­de

31- åri­ge Ras­mus An­ker­sen er per­so­ni­fi ce­rin­gen af, at fod­bol­dens ver­den er et yp­per­ligt ek­sem­pel på plu­ra­lis­me i prak­sis. En bil­lard­kug­le stø­der ind i en an­den, der rul­ler og sæt­ter en tred­je i gang.

» Min egen fod­bold­kar­ri­e­re slut­te­de, før den var kom­met i gang. Eft er 15 mi­nut­ter i min før­ste se­ni­o­r­kamp for re­ser­ve­hol­det ta­ger jeg et træk op ad kanten, og så kom­mer der en AaB- spil­ler gli­den­de og ram­mer mig på knæ­et. ’ Knæk’, sag­de det, og der slut­te­de min tid som fod­bold­spil­ler, « for­tæl­ler Ras­mus An­ker­sen, der i ste­det for kar­ri­e­ren som spil­ler for­sø­ger sig med træ­nertjan­sen.

» Jeg måt­te jo ha­ve til­lid til, at de bed­ste træ­ne­re oft e er fru­stre­re­de eks­spil­le­re med ufor­lø­ste am­bi­tio­ner, « si­ger han med et grin.

Eft er nog­le år i for­skel­li­ge as­si­stent- og træ­ner­rol­ler i FCM ka­ster han sig over skriv­nin­gen. I dag har han fem bø­ger på cv’et. Den se­ne­ste hed­der ’ The Gold Mi­ne Eff ect’, der i dag er ud­gi­vet i 40 lan­de og solgt i 150.000 ek­sem­pla­rer. En bog om, hvor­for de bed­ste sport­s­folk i ver­den sy­nes at kom­me fra de sam­me små by­er. Det er net­op ar­bej­det med ’ The Gold Mi­ne Eff ect’, der for seks år si­den får An­ker­sen til at fl yt­te til London for at fi nde et en­gelsk for­lag, der vil ud­gi­ve hans bog. Hvor­for over­ho­ve­det for­tæl­le den for­hi­sto­rie? Jo, det er et vid­nes­byrd om, at når en dør luk­kes, åb­nes der nye.

» På et tids­punkt holdt jeg et fored­rag om min bog i en for­sam­ling, hvor ku­si­nen til en kvin­de, som Mat­t­hew Ben­ham hav­de stu­de­ret med i Ox­ford, var blandt pu­bli­kum. Helt til­fæl­digt får jeg en mail seks må­ne­der se­ne­re, hvor ku­si­nen fo­re­slår, at jeg mø­des med en, hun ken­der, som vist har no­get med en fod­bold­klub at gø­re. To­talt til­fæl­digt. Hun tror, vi har en fæl­les in­ter­es­se. Det var så Mat­t­hew, « si­ger Ras­mus An- ker­sen og træk­ker på skul­de­ren.

Nog­le uger se­ne­re mø­des An­ker­sen og Ben­ham på Brent­fords træ­nings­an­læg, og de fi nder hur­tigt ud af, at de de­ler man­ge iagt­ta­gel­ser om fod­bold­ver­de­nen. Over de kom­men­de må­ne­der op­byg­ger de en god re­la­tion, og en dag over en frokost i So­ho i London for­tæl­ler Ben­ham, at han over­ve­jer at kø­be en klub me­re.

» Han har kig­get på en klub i Bel­gi­en og en i Spa­ni­en, og jeg fo­re­slår så, at han skal over­ve­je FC Midtjyl­land. Fak­tisk tror jeg ik­ke helt, han fan­ge­de den først, og vi snak­ker vi­de­re om no­get an­det, « for­tæl­ler Ras­mus An­ker­sen.

På vej ud af dø­ren si­ger Ras­mus An­ker­sen det igen: Hvad med FC Midtjyl­land?

10 da­ge se­ne­re sid­der Mat­t­hew Ben­ham så med FC Midtjyl­land- le­del­sen på Here­ford Be­ef­stouw i Lund, og fi re må­ne­der her­eft er går hand­len en­de­ligt på plads.

» Der var nog­le bump på vej­en i for­hand­lings­pro­ces­sen, for­di FCM var for­plig­tet til at be­ta­le et stort mil­li­onbe­løb til et aka­de­mi i In­di­en, som klub­bens in­di­ske ak­tio­nær skul­le star­te. Den for­plig­tel­se skul­le klub­ben ud af, før Mat­t­hew vil­le ind, og der­for trak he­le for­lø­bet ud, « på­pe­ger Ras­mus An­ker­sen,

Ord og hand­ling

Af sam­me år­sag er Claus Ste­in­le­in tvun­get til at spil­le vo­vet spil, hvor han he­le ti­den ar­bej­der med to sce­na­ri­er: en plan A med Ben­ham og en plan B uden ham. To helt for­skel­li­ge vir­ke­lig­he­der.

Plan B om­fat­ter blandt an­det et salg af Erik Svi­at­chen­ko til FC Kø­ben­havn. Kø­ben­hav­ner­ne pres­ser på for at få hand­len igen­nem, mens Ste­in­le­in prø­ver at træk­ke ti­den.

» Den sag har der jo væ­ret sagt og skre­vet me­get om, men der er ik­ke så me­get an­det i det, end at det vil­le væ­re et rig­tig dår­ligt sig­nal for FCM at få en ny ejer, mel­de stør­re am­bi­tio­ner ud og så sæl­ge en af si­ne stør­ste pro­fi ler til kon­kur­ren­ten da­gen eft er. Det hang ik­ke sam­men, og der­for var en af vo­res før­ste op­ga­ver eft er pres­se­mø­det 2. juli at blo­ke­re den han­del, « for­kla­rer Ras­mus An­ker­sen og fort­sæt­ter:

» Det hand­le­de ik­ke om pen­ge­ne, for det var en god aft ale for FCM, men med den nye vir­ke­lig­hed i FCM var det ik­ke til dis­kus­sion, om vi skul­le sæl­ge en stor pro­fi l til FC Kø­ben­havn. Selv­føl­ge­lig skul­le vi ik­ke det.”

Par­ter­ne kom overens, og Svi­at­chen­ko end­te med at for­læn­ge sin aft ale med FCM. Men sam­me sce­na­rie gen­tog sig i vin­ter­pau­sen, da Syl­ve­ster Ig­bo­un blev næg­tet et skift e til ki­ne­sisk fod­bold.

» Det gjor­de ondt på os al­le sam­men, for ’ Sly’ har væ­ret en loy­al sol­dat i 10 år i FCM, og vi ved al­le, hvad han kom­mer fra. Men der bli­ver nødt til at væ­re over­ens­stem­mel­se mel­lem det, du si­ger, og det, du gør. Hvis du si­ger, at du vil vin­de guld og sam­ti­dig sæl­ger en af di­ne stør­ste pro­fi ler uden at fi nde en vær­dig er­stat­ning, så er di­ne am­bi­tio­ner jo ba­re varm luft , « på­pe­ger Ras­mus An­ker­sen.

Og­så uden for ba­nen er der kom­met nye to­ner i FC Midtjyl­land. På den net­op over­stå­e­de ge­ne­ral­for­sam­ling blev det be­slut­tet, at FCM skal af­no­te­res fra bør­sen.

» Vi vil hel­le­re bru­ge vo­res pen­ge og ad­mi­ni­stra­ti­ve res­sour­cer på at ind­fri vo­res sport­s­li­ge og kom­merci­el­le am­bi­tio­ner i ste­det for at be­ta­le et stort be­løb hvert år for at væ­re børsno­te­ret, « for­kla­rer Ras­mus An­ker­sen.

Men FCM er og­så en for­ret­ning, der i frem­ti­den skal sam­men­tæn­kes med Ben­hams in­ve­ste­ring i Brent­ford. London- klub­ben har am­bi­tio­ner om Pre­mi­er Le­ague og lig­ger i øje­blik­ket til at skul­le i play­off om en plads i det forjæt­te­de land. Den drøm kan få be­tyd­ning for FC Midtjyl­land.

» Vi er først li­ge be­gyndt, og de kom­men­de år skal vi ar­bej­de på at fi nde de sy­ner­gi­er, der er ved at ha­ve fl ere klub­ber un­der sam­me pa­raply. Især på scou­ting- de­len er der sto­re fordele ved at væ­re to, men spil­ler­ud­veks­ling er og­så no­get, som vi over­ve­jer, « ly­der det fra Ras­mus An­ker­sen.

Gav­ner he­le Su­per­liga­en

At Ras­mus An­ker­sen an­be­fa­le­de Mat­t­hew Ben­ham at kø­be FC Midtjyl­land frem for Brønd­by, der el­lers og­så net­op hav­de gen­nem­gå­et en re­kon­struk­tion og til­med har et stør­re brand, sta­dion og fan­ba­se, hæn­ger sam­men med An­ker­sens for­tid i klub­ben.

» FC Midtjyl­land er min hjer­te­klub. Det er her, jeg kom­mer fra. Det var der, jeg selv var træ­ner og spil­le­de, og så vid­ste jeg, at klub­ben vir­ke­lig har man­ge sto­re ka­pa­ci­te­ter. Claus, Glen ( træ­ner Glen Rid­ders­holm, red.) og de an­dre træ­ne­re kend­te jeg fra tid­li­ge­re. Jeg vid­ste, at der er et rig­tig stærkt fun­da­ment i FCM, og hvis man kun­ne sæt­te tur­bo på det med ny ka­pi­tal, kun­ne det bli­ve rig­tig godt, « for­kla­rer Ras­mus An­ker­sen, der end­da me­ner, at fun­da­men­tet er så stærkt, at pro­jek­tet godt kan tå­le et salg af ek­sem­pel­vis Syl­ve­ster Ig­bo­un, Erik Svi­at­chen­ko el­ler Pio­ne Si­sto til som­mer.

» Det er mu­ligt, at vi sæl­ger en el­ler to spil­le­re til som­mer, men det skal væ­re til den rig­ti­ge pris. Vi ple­jer at si­ge, at det er dyrt at væ­re fat­tig, for når du er tvun­get til at sæl­ge, får du dår­li­ge pri­ser. Har du pen­ge, kan du ha­ve is i ma­ven, og det er vo­res si­tu­a­tion nu, « på­pe­ger Ras­mus An­ker­sen og til­fø­jer:

» Men hvis vi sæl­ger, er det net­op, at vo­res re­k­rut­te­rings­sy­stem skal stå sin prø­ve. Jeg sy­nes, at vi med Jo­han Da­hlin, Tim Sparv, Jim Lar­sen, Martin Pu­sic, Marcos Ure­na og Kri­stoff er Ols­son har gjort me­get rig­tigt på trans­fer­mar­ke­det ind­til vi­de­re, men der vil selv­føl­ge­lig kom­me skæ­ver­ter. Vi kom­mer til at se på liga­er, der ik­ke er ty­pisk for dan­ske klub­ber, for­di vi tror, at der me­get vær­di her. «

Med ni po­ints for­spring ned til FCK på an­den­plad­sen sty­rer FCM med sik­ker kurs mod sit før­ste mester­skab. Ras­mus An­ker­sen er dog ik­ke pa­rat til at si­ge, at FCM vil sæt­te sig li­ge så tungt på Su­per­liga- tro­nen, som FCK gjor­de i en år­ræk­ke.

» Jeg tror me­re, jeg kan si­ge, at det, vi har gang i, gør no­get godt for Su­per­liga­en som hel­hed. FC Kø­ben­havn ser ud til at bli­ve bed­re og bed­re, og Brønd­by har og­så gang i et spæn­den­de pro­jekt. I sid­ste en­de gav­ner det he­le li­ga­en, at vi er fl ere, der vil kæm­pe med om det i top­pen. Vi har i Dan­mark en stor ud­for­dring med at få vo­res eu­ro­pæ­i­ske ko­ef­fi ci­ent op, og det er et fæl­les pro­jekt. «

Et pro­jekt, FCM ser sig selv bi­dra­ge po­si­tivt til – og­så selv om hol­det i au­gust fi k sto­re klø af Pa­nat­hin­ai­kos i Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tio­nen.

» Det var ik­ke kønt ne­de i At­hen, men med til hi­sto­ri­en hø­rer og­så, at vi stil­le­de med et ba­by- hold. De spil­le­re med mest in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, for ek­sem­pel Tim Sparv og Pet­ter An­der­s­son, var ik­ke til rå­dig­hed i de kam­pe. Vi tror på, at vi står me­get bed­re ru­stet næ­ste gang, vi skal spil­le i Eu­ro­pa, « me­ner Ras­mus An­ker­sen, der lover, at han og Mat­t­hew Ben­ham og­så er i FC Midtjyl­land om fem år.

» Ja, det tror jeg helt sik­kert. Man­ge in­ter­nt i FC Midtjyl­land har spurgt mig, om Mat­t­hew ba­re er en døgn­fl ue, men så si­ger jeg, at den bed­ste må­de at be­døm­me det på er ved at kig­ge på den må­de, han har in­ve­ste­ret i klub­ben. Vi har for ek­sem­pel op­gra­de­ret vo­res in­ve­ste­ring i aka­de­mi­et, hvil­ket vi først vil se re­sul­ta­tet af om fi re- fem år. Hvis han kun vil­le væ­re i klub­ben i et par år, vil­le han selv­føl­ge­lig ik­ke gø­re det. Vi er over­be­vi­ste om, at vi har gang i no­get stort, og rej­sen er kun li­ge be­gyndt for os. «

En ska­de sat­te en stop­per for Ras­mus An­ker­sens spil­ler­kar­ri­e­re, hvor­eft er han som 22- årig blev træ­ner. Han har blandt an­det UE­FAs A- træ­n­er­li­cens. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.