Wa­li­ser­ne kom­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVAD HAR FODBOLDLEGENDER som Ian Rush, Ry­an Gig­gs og Mark Hug­hes til fæl­les? Trods fl ot­te kar­ri­e­rer på 15- 20 år i in­ter­na­tio­na­le stor­klub­ber som Li­ver­pool, Ju­ven­tus, Man­che­ster Uni­ted, Bay­ern Mün­chen og Bar­ce­lo­na er der in­gen af de tre, der har del­ta­get i en stor slut­run­de.

Pro­ble­met for den el­lers så højt pro­fi le­re­de trio er en­kelt. De er wa­li­se­re, og dem er der kun cir­ka tre mil­li­o­ner af. Hvil­ket selvsagt gør det svært for Wa­les at kom­me med til slut­run­der­ne om EM og VM. Fak­tisk er det kun lyk­ke­des en ene­ste gang, nem­lig i 1958, da Wa­les med den sag­noms­pund­ne cen­ter­half Jo­hn Char­les i spid­sen delt­og ved VM i Sve­ri­ge. Her lyk­ke­des det oven i kø­bet for Cym­ru, som Wa­les hed­der på wa­li­sisk, at nå kvart­fi na­len, som man tab­te kne­bent til de se­ne­re ver­dens­me­stre fra Bra­si­li­en. En slut­run­de- del­ta­gel­se i he­le 30 for­søg på at kva­li­fi ce­re sig.

Hi­sto­risk set er Wa­les el­lers ik­ke li­ge­frem no­gen opkom­ling i den in­ter­na­tio­na­le fod­bold­ver­den. Al­le­re­de i 1876 spil­le­de Wa­les som det blot tred­je fod­bold­lands­hold i ver­den sin før­ste land­skamp, så på trods af at halvø­en i det ve­st­li­ge Stor­bri­tan­ni­en ik­ke er en selv­stæn­dig na­tion, var man fi rst mover som fod­bold­land. Og den dag i dag har Wa­les be­holdt den sam­me fod­bold­mæs­si­ge sær­sta­tus, som og­så Nor­dir­land og Skot­land har. Selv om der ik­ke er ta­le om selv­stæn­di­ge na­tio­ner, har de ’ al­tid’ haft de­res eg­ne lands­hold. Med mu­lig­hed for at kva­li­fi - ce­re sig til de sto­re slut­run­der.

Eft er VM i 1958 fulg­te me­re end 50 ma­gre år for wa­li­ser­ne, men nu er chan­cen for et co­me­ba­ck på den sto­re sce­ne i den grad til ste­de. Wa­les har sit må­ske stær­ke­ste lands­hold no­gen­sin­de, og halvvejs i kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen til EM­slut­run­den i Frank­rig næ­ste år fø­rer Ga­reth Ba­le og co. pul­je B sam­men med Bel­gi­en. Wa­les er ube­sej­ret og har le­ve­ret et par sven­destyk­ker i de se­ne­ste to kam­pe. 0- 0 ude mod Bel­gi­en i ef­ter­å­ret og im­po­ne­ren­de 3- 0 i Is­ra­el for en uge si­den.

Som man kan se af nav­ne­ne i ind­led­nin­gen har Wa­les gen­nem åre­ne pro­du­ce­ret mas­ser af in­ter­na­tio­na­le top­spil­le­re, men man har al­drig haft så man­ge top­spil­le­re fra den sam­me ge­ne­ra­tion som nu. Som oft est har det wa­li­si­ske lands­hold be­stå­et af en­kel­te spil­le­re fra de sto­re en­gel­ske klub­ber sup­ple­ret med spil­le­re fra de la­ve­re en­gel­ske fod­bol­dræk­ker.

Så­dan er det imid­ler­tid ik­ke læn­ge­re. Bred­den i wa­li­sisk fod­bold er stør­re end no­gen­sin­de, hvil­ket og­så re­sul­te­re­de i, at der i sid­ste sæ­son for før­ste gang var he­le to wa­li­si­ske hold i den bed­ste en­gel­ske fod­bol­dræk­ke. Gan­ske vist var der ik­ke vold­somt man­ge wa­li­se­re hos hver­ken Swan­sea el­ler Car­diff , og gan­ske vist ryk­ke­de Car­diff ned, men al­li­ge­vel. Wa­li­sisk klub­fod­bold fi k vist fl aget med den rø­de drage på den grøn/ hvi­de bund. NU ER DET sam­me så ved at ske på lands­holds­ni­veau. Wa­les er på vej til EM i Frank­rig. Med Ga­reth Ba­le og Aa­ron Ram­sey som mål­skyt­ter og de sto­re front­fi gu­rer vandt Wa­les sid­ste lør­dag nøg­le­kam­pen på ude­ba­ne mod Is­ra­el med he­le 3- 0, men kam­pen vi­ste, at ma­na­ger Chris Co­le­mans hold er an­det og me­get me­re end Ram­sey og Ba­le. I star­top­stil­lin­gen hav­de Wa­les syv etab­le­re­de spil­le­re fra Pre­mi­er Le­ague og en su­per­stjer­ne fra ver­dens stør­ste fod­bold­klub. For­u­den Ram­sey fra Ar­se­nal og Ba­le fra Re­al Madrid var det Ben Davies fra Tot­ten­ham, Neil Tay­l­or og As­hley Wil­li­ams fra Swan­sea, Joe Al­len fra Li­ver­pool, Joe Led­ley fra Crystal Pa­la­ce og Ja­mes Coll­ins fra West Ham. Sup­ple­ret med de to Re­a­ding- spil­le­re, Chris Gun­ter og Hal Rob­son- Ka­nu, samt må­l­mand Way­ne Hen­nes­sey, som af uransa­ge­li­ge år­sa­ger kun er re­ser­ve i Crystal Pa­la­ce. De fl este af spil­ler­ne er i mid­ten el­ler slut­nin­gen af 20er­ne og er no­te­ret for et sted mel­lem 20 og 60 land­skam­pe. Hol­det in­de­hol­der mas­ser af ru­ti­ne, men og­så en frisk­hed, en en­tu­si­as­me og en sult, som åben­lyst ud­sprin­ger af mu­lig­he­den for at skri­ve wa­li­sisk fod­bold­hi­sto­rie. Det er li­ge nu, det sker for wa­li­ser­ne.

Som man oft e ser det med suc­ces­ful­de hold, er Co­le­mans mand­skab byg­get op om­kring en stærk cen­tral ak­se. Den vold­somt un­der­vur­de­re­de Way­ne Hen­nes­sey i må­let er kun ble­vet pas­se­ret to gan­ge i de fem kva­li­fi ka­tions­kam­pe, den ka­ris­ma­ti­ske an­fø­rer As­hley Wil­li­ams ud­ste­der or­drer­ne i det cen­tra­le for­svar, på den cen­tra­le midt­ba­ne sup­ple­rer den kløg­ti­ge Joe Al­len og den dy­na­mi­ske Aa­ron Ram­sey hin­an­den for­trin­ligt, og op­pe for­an har man jo Ga­reth Ba­le, der tri­ves an­der­le­des godt for Wa­les end for Re­al Madrid. Hos Wa­les er han den ab­so­lut­te stjer­ne. Her be­hø­ver han ik­ke spør­ge Cri­sti­a­no Ro­nal­do om lov, før han spar­ker fris­park el­ler be­gi­ver sig ud på en drible­tur.

For Wa­les ven­ter den sto­re nøg­le­kamp i ju­ni, når Bel­gi­en kom­mer på be­søg, men in­den da kan ho­ved­par­ten af spil­ler­ne hol­de for­men ved li­ge på al­ler­hø­je­ste ni­veau. For ek­sem­pel i da­gens stor­kamp mel­lem Ar­se­nal og Li­ver­pool, hvor Joe Al­len og Aa­ron Ram­sey står over for hin­an­den.

Joe Al­len ( tv.) og Aa­ron Ram­sey brem­ser i fæl­les­skab en mod­stan­der i sid­ste we­e­kends EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mel­lem Is­ra­el og Wa­les i Hai­fa. I dag tør­ner de to wa­li­se­re sam­men i stor­kam­pen mel­lem Ar­se­nal ( Ram­sey) og Li­ver­pool ( Al­len). Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.