BE­SKIDT AF­FÆ­RE

Søn­derjy­ske tog før­ste stik i guld­kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Jan Kors­gaard

DM- FI­NA­LE, 1. KAMP slyn­ge et hånd­klæ­de de­mon­stra­tivt rundt og ky­le det ind på isen var dum og en trist af­skeds­sa­lut, in­den han røg ud af bok­sen.

Hans re­ak­tion kom oven på Søn­derjy­skes an­det po­wer­play­mål i an­den pe­ri­o­de til 4- 0 i en fy­sisk, ro­det og us­køn kamp, som ik­ke ram­te de to holds tid­li­ge­re ni­veau i play­off. mat­ch­straf til ca­na­di­e­ren, pa­ne­ren Yuta­ka Fuku­fuji i som kan ri­si­ke­re tre spil­le­da­må­let, men helt klar var han ges ka­ran­tæ­ne. næp­pe ef­ter sin ska­de i den

En lang ræk­ke svin­ske fem­te kamp i se­mi­fi­na­len ta­ck­lin­ger i de 60 ener­ve­mod Her­ning Blue Fox, og i ren­de og had­ske mi­nut­ter tred­je pe­ri­o­de blev han af­løst var dår­lig pro­pa­gan­da for af den 19- åri­ge re­ser­ve­ke­e­per spor­ten, og der er me­get at Ni­co­laj Hen­rik­sen. snak­ke om i de to klub­ber inEs­b­jerg Ener­gy hav­de og­så Es­b­jerg Ener­gy re­du­ce­re­de den kamp num­mer to i mor­de­res chan­cer, men de uden­to mi­nut­ter in­de i tred­je pe­gen i Gran­ly Ho­ck­ey Are­na i land­ske stjer­ner mang­le­de ri­o­de til 1- 4, men spørgs­måEs­b­jerg. skarp­hed i to- tre af­gø­ren­de let er, om der ik­ke bur­de ha­ve

Kam­pens sto­re dan­ske mo­men­ter. væ­ret fløjtet for høj stav i en spil­ler, Thomas Spel­ling, afJo­ni Myl­ly­koski er Søn­si­tu­a­tion for­in­den. En grim for­se­el­se ka­ste­de en gjor­de i re­a­li­te­ten kam­pen derjy­skes tred­je må­l­mand Små fi­re mi­nut­ter før tid mørk skyg­ge over den før­ste med to mål i træk i an­den pei den­ne sæ­son. Og al­le go­de gjor­de Ky­le Whar­ton det til fi­na­le, da Søn­derjy­skes 4.War­ri­o­de, og Ni­ck Di­ne­en øge­de gan­ge tre. 2- ren Pe­ters la­ve­de en ’ check­ing på en re­tur. Skal Søn­derjy­ske ik­ke Trods den go­de af­slut­ning to the he­ad’ på Las­se Bang Ef­ter fi­re et halvt mi­nut ha­ve ros for de­res research i var Es­b­jerg- kap­ta­j­nen Su­ne seks mi­nut­ter in­de i tred­je pe­åb­ne­de War­ren Pe­ters sco­for­bin­del­se med de før­ste to, Hjul­mand ik­ke helt til­freds. ri­o­de. rin­gen i po­wer­play med sit Jeff Fra­zee og Pa­si Häk­ki­nen, » Vi fo­ku­se­rer for me­get på

I høj fart kør­te han di­rek­te sy­ven­de mål og 10. po­int i kan kø­bet af Myl­ly­koski bli­ve dom­mer­ne i ste­det for at foog hen­syns­løst ind i Es­b­jergs play­off. guld værd. ku­se­re på vo­res eget spil. « cen­ter, som stærkt blø­de­n­de I den elek­tri­ske at­moDet var den fin­ske ve­te­rans Om dom­mer­ne, Jan Bi­og grog­gy blev hjul­pet fra sfæ­re i en to­talt prop­pet SE 18. sejr i 21 kam­pe i de søngum og Jacob Grum­sen, kan isen. Are­na med 5.000 en­tu­si­a­s­ti­derjy­ske far­ver. det kon­sta­te­res, at de var på et

For­se­el­sen ske til­sku­e­re, der­af 400 fra Es­b­jerg be­gynd­te med ja- svært job, men lø­ste det godt.

Grim for­se­el­se

ud­lø­ste

en Es­b­jerg, be­gynd­te hjem­me­hol­det stærkt. Søn­derjy­ske var hur­tigst, først på puck­en og do­mi­ne­ren­de de før­ste 20 mi­nut­ter med en ko­los­sal of­fen­siv po­wer.

Mang­le­de skarp­hed

Med to scor­in­ger og en as­sist var Thomas Spel­ling den sto­re spil­le­mæs­si­ge op­le­vel­se i den før­ste DM- fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.