Kær­lig­hed og cho­ko­la­de

BT - - INDHOLD -

Hvert år så læn­ge jeg kan hu­ske, kom min mor­mor og mor­far med et på­ske­æg til mig og min sø­ster. Hun spi­ste sit med det sam­me. Mens jeg stil­le­de mit i vin­du­eskar­men – ved si­den af re­ster­ne af æg­get fra sid­ste år. Jeg kun­ne bil­de mig ind, at det hand­le­de om ny­del­se ( man skal ik­ke un­der­ken­de glæ­den ved at ha­ve no­get, når an­dre har spist de­res). Men det var ik­ke det... Jeg kun­ne bil­de mig ind, at det hand­le­de om kva­li­tets­be­vidst­hed ( man kan ro­se ve­kao- æg for me­get – god hold­bar­hed f. eks. Smags­op­le­vel­sen kan man der­i­mod ik­ke ta­le læn­ge om). Men det var hel­ler ik­ke det... For sir­ligt, sir­ligt spi­ste jeg mig igen­nem det he­le. Først bun­den, der­ef­ter bag­si­den, så lidt af top­pen, for til sidst – om­kring på­ske det næ­ste år– at nå for­si­den og den på­kli­stre­de fjer- kyl­ling. For mig hand­le­de det om, at æg­get var be­vis på mi­ne bedste­for­æl­dres kær­lig­hed. Så snart æg­get var væk, kun­ne kær­lig­he­den væ­re det sam­me – bør­ne­lo­gik! Jeg er glad for at kun­ne si­ge, at jeg i går køb­te fi­re fyld­te på­ske­æg til yngste­bar­net. Hun spi­ste dem al­le på én af­ten. Det ta­ger jeg som tegn på, at hun véd, at hun er el­sket! I den­ne uge kan du mø­de fi­re mænd, der hel­ler ik­ke tviv­ler – på de­res kær­lig­hed til cho­ko­la­de. Go’ på­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.