Drik nu vand nok

Vand sluk­ker tørst og forebygger kro­ni­ske syg­dom­me

BT - - KORT NYT - Af An­ne Funch Fo­to Iris

afu@ ber­ling­s­ke. dk

Vi drik­ker mas­ser af vand. Fle­re hund­re­de mio. l. hvert år. Fra vand­ha­nen el­ler danskvand vi kø­ber i su­per­mar­ke­det. Men i sti­gen­de grad og­så fra so­da­vands­ma­ski­ner, som bryg­ger danskvand med brus hjm­me på køk­ken­bor­det.

Af mær­ke­va­re- mi­ne­ralvand er thailand­ske Singha, med 552 mil­li­o­ner li­ter på ver­dens­plan i 2014, det mest po­pu­læ­re kø­be- mi­ne­ralvand. Mens ita­li­en­ske San Pel­le­gri­no og fran­ske Per­ri­er kom­mer ind på hen­holds­vis en an­den- og tred­je­plads. Det vi­ser en ny rap­port fra ana­ly­se­bu­reau­et Ca­na­de­an, der har la­vet en op­gø­rel­se over vo­res vand- va­ner for So­daStream.

Iføl­ge So­daStream blev der ver­den over sid­ste år bryg­get 700 mio. l. danskvand på so­da­vands­ma­ski­ner. Her­af blev de 10 mio. l. skyl­let ned i Dan­mark.

Vand mod syg­dom­me

Vand er sundt og tilfører ener­gi. I 2013 kom van­det med på li­sten over de 10 of­fi ci­el­le ko­st­råd.

Men hvor me­get skal drik­ke? Iføl­ge kost- rå­de­ne en l. til halvan­den i døg­net. Der­u­d­over får vi vand gen­nem den mad, vi spi­ser.

» Om­kring syv pct. af vo­res ener­gi kom­mer fra det, vi drik­ker, « si­ger Le­ne Toft Johansen, cand. sci­ent. i hu­man er­næ­ring og kon­su­lent i Kost & Er­næ­rings­for­bun­det.

Hun frem­hæ­ver, at or­ga­nis­men er sær­de­les god til at re­gu­le­re sit væ­ske­ind­tag. For vi bli­ver au­to­ma­tisk tørsti­ge, når krop­pen har brug for væ­ske.

» Al­li­ge­vel er me­get af det, vi drik­ker, lyst­be­to­net. Det er sjæl­dent, man snup­per en kop kaff e, for­di man er tørstig. For­de­len kan væ­re, at krop­pens na­tur­li­ge væ­sket­ab er­stat­tes al­le­re­de før, tørst­fø­lel­sen sæt­ter ind. Ulem­pen kan væ­re, at man­ge af de drik­ke, vi ind­ta­ger af ren og skær lyst, har et højt kal­o­ri­e­ind­hold af f. eks. al­ko­hol el­ler suk­ker « , si­ger hun.

For­ske­re har tid­li­ge­re pe­get på, at vand er en over­set del af ko­sten. Iføl­ge nog­le for­ske­re an­ses vand i sti­gen­de grand som sær­dels vig­tig for at fore­byg­ge kro­ni­ske syg­dom­me, der skyl­des mang­len­de el­ler for­kert er­næ­ring. Be­tyd­nin­gen af vo­res så­kald­te ’ hy­dre­rings­sta­tus’ bli­ver i sti­gen­de grad an­er­kendt. Men iføl­ge Fø­de­va­re­sty­rel­sen, der står bag ko­st­rå­de­ne, er vi end­nu et styk­ke fra at kun­ne de­fi ne­re et op­ti­malt be­hov for vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.