Tril­le Bo­dil Nielsen

BT - - INTERVIEW -

• Født 6. marts 1945 i Kø­ben­havn. • Al­le­re­de før føds­len, blev hun kaldt Tril­le. På dåb­sat­te­sten står Bo­dil Gud­run Nielsen, men kæ­le­nav­net hang ved og i 1980 gjor­de hun det of­fi­ci­elt på sin nav­ne­at­test. • Ud­gav sit før­ste al­bum i 1966. • Blev kendt i he­le Dan­mark, da hun i 1970 i un­der­hold­nings­pro­gram­met ’ Mu­si­kal­ske ven­ner’ sang num­me­ret ’ Øjet’. • Ud­gav i 1975 al­bum­met ’ Hej sø­ster’, som sat­te hen­de i bås som en del af kvin­de­be­væ­gel­sen og rød­strøm­per­ne. • Lag­de mu­sik­ken på hyl­den i 1988 som føl­ge af en de­pres­sion. Hun har ik­ke op­t­rå­dt si­den. • Var i en år­ræk­ke til­knyt­tet Dan­marks Ra­dios B& U- af­de­ling og har vir­ket som dra­ma­ti­ker, in­struk­tør, do­ku­men­ta­rist og fored­rags­hol­der. • Har dat­te­ren Sil­le, som i dag er 47, og tre bør­ne­børn. • Erin­drings­bo­gen ’ Al­tid har jeg længsel’ er net­op ud­gi­vet på Gyl­den­dal.

We­e­kend - 04.04.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.