30 mi­nut­ter om da­gen

BT - - KLUMME -

• Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at al­le voks­ne får 30 mi­nut­ters mo­tion dag­ligt. • Du kan de­le det op i 3 x 10 mi­nut­ter, men 30 x 1 mi­nut tæl­ler ik­ke, for krop­pen når gan­ske en­kelt ik­ke at bli­ve be­la­stet til­stræk­ke­ligt på et mi­nut. • Al­le ak­ti­vi­te­ter tæl­ler, så­som en gå­tur med hund­en, at cyk­le på ar­bej­de, slå græs­set osv. • Børn skal ha­ve mindst 60 mi­nut­ters mo­tion dag­ligt. Spe­ci­elt i te­e­na­ge­å­re­ne er det vig­tigt, at bør­ne­ne træ­ner. For den styr­ke, de op­når her, ska­ber et sta­bilt fun­da­ment for re­sten af li­vet. • Men 30 mi­nut­ters mo­tion er kun nok til at op­ret­hol­de de ba­sa­le, fy­si­ske funk­tio­ner. Der­for bør du dyr­ke ’ rig­tig’ mo­tion to- tre gan­ge om ugen, f. eks. i et træ­nings­cen­ter, hvor du kan få lagt et per­son­ligt træ­nings­pro­gram. Det er me­get vig­tigt hver­ken at læg­ge for hårdt el­ler for blidt ud. • Den dag­li­ge mo­tion vil gi­ve dig stør­re vi­ta­li­tet og en sun­de­re krop. For mo­tion får krop­pen til at pro­du­ce­re en­dor­fi­ner, krop­pens eget smer­testil­len­de hor­mon, så mo­tion er med­vir­ken­de til, at dit hu­mør bli­ver bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.