ARRRGHHHH, jeg bli­ver så ra­sen­de...

Vi mø­der den i tra­fik­ken, på ar­bejds­plad­sen og i fa­mi­li­en - vre­den. Den kan ram­me os al­le og er en del af hver­da­gen, men den kan tøj­les

BT - - TEMA - Ron­ni Bur­kal Nielsen

ro­ni@ bt. dk

K» Vre­den er et over­le­vel­ses­in­stinkt, den gør krop­pen klar til at slås. Blod­tryk­ket sti­ger, hjer­tet slår hur­ti­ge­re, og adre­na­li­nen ban­ker rundt i krop­pen, når vi op­fat­ter en si­tu­a­tion som en trus­sel, « si­ger han.

Hver fjer­de får fin­ge­ren

En ny un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Fængsels­for­bun­det vi­ser, at hver an­den fængsels­be­tjent er ble­vet ud­sat for vold el­ler trus­ler på job­bet. Men vre­den ko­ger ik­ke kun over hos kri­mi­nel­le.

» Al­le kan bli­ve vre­de. Der fin­des ik­ke et en­ty­digt svar på, hvor­når man bli­ver vred el­ler ir­ri­te­ret. Det af­hæn­ger af, hvor­dan den en­kel­te per- son op­fat­ter en si­tu­a­tion, « si­ger den ame­ri­kan­ske psy­ko­log.

I tra­fik­ken har hver fjer­de – iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik – prø­vet at få fin­ge­ren el­ler at bli­ve råbt ad. Men vre­den ul­mer og­så blandt de yng­ste. I Rø­d­ov­re Kom­mun­ne har man der­for be­slut­tet, at al­le fol­ke­sko­ler skal ha­ve en læ­rer, der un­der­vi­ser i vre­des­hånd­te­ring. Det sker, for­di man i kom­mu­nen har op­le­vet alt for man­ge vre­de un­ge, som er på vej ud i mis­brug el­ler kri­mi­na­li­tet.

Iføl­ge Ray Nova­co er der ét råd, som hjæl­per bå­de kri­mi­ni­el­le, tra­fi­kan­ter og børn med at slip­pe vre­den.

» Be­gyn­der man at bli­ve vred, er det bed­ste råd at skif­te fo­kus. Sid­der du i bi­len, så skru op for bil­ra­dio­en, el­ler sæt mu­sik på, der gør dig glad, « si­ger han.

En­de­løs grub­len

Vre­de er ik­ke al­tid lig med at ta­be be­sin­del­sen og rå­be hin­an­den ind i ho­ve­d­et. Ra­se­ri­et kan og­så bob­le in­de i krop­pen, uden at det ko­ger over. Kon­se­kven­sen er kon­stan­te vre­de grub­le­ri­er – så­kald­te ru­mi­na­tio­ner – som gør det umu­ligt at fin­de ro, for­tæl­ler Pia Cal­le­sen, som er chef­p­sy­ko­log ved Cen­ter for Kog­ni­tiv Te­ra­pi og Su­per­vi­sion ( CEKTOS).

» Stør­ste­delen af de pa­tien­ter, der hen­ven­der sig hos mig, li­der af den­ne form for vre­de. De bru­ger fle­re ti­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.