2 Træn vre­den væk 3 Und­gå pro­ble­met

BT - - TEMA -

Når du bli­ver vred, gør din krop sig klar til at for­sva­re sig mod trus­ler. Mus­k­ler­ne spæn­des, og adre­na­li­nen pum­per rundt i krop­pen. Ud­nyt din styr­ke og for­ø­ge­de ener­gi til at lø­be en tur, ri­ve en papkas­se i styk­ker el­ler styr­ke­træ­ne. Ef­ter fy­sisk ak­ti­vi­tet vil krop­pen væ­re af­slap­pet, for­di mus­k­ler­ne er ble­vet na­tur­ligt træt­te. Det ly­der ret ba­nalt, men det er ik­ke al­tid så en­kelt. Iføl­ge den ame­ri­kan­ske vre­despsy­ko­log Ray Nova­co har vi en ten­dens til at bli­ve vre­de over de sam­me ting igen og igen. Hvis du ved, at du bli­ver vred over an­dre bi­li­ster, når du kø­rer hjem fra ar­bej­de, så kør en om­vej el­ler vent en halv ti­me med at kø­re hjem, så du und­går kø­en og den tæt­te tra­fik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.