Ere lø­ber

BT - - KROP I BALANCE -

en bed­re lø­beø­ko­no­mi. I den­ne uge får du øvel­ser, der hjæl­per dig til at bli­ve stær­ke­re og me­re sta­bil i din ker­nemusku­la­tur. For dét vil nem­lig op­ti­me­re dit løb.

Er du stærk, bli­ver du hur­tig

Der er fem go­de grun­de til, at styr­ke­træ­ning for­bed­rer di­ne lø­be­ti­der: 1. En stærk og sta­bil kro­ps- ker­ne for­bed­rer din ev­ne til at mod­stå ro­ta­tio­ner om­kring rygsøj­len og sik­rer, at den kraft, du ge­ne­re­rer med be­ne­ne, bru­ges til frem­drift frem for ro­ta­tion. 2. Stær­ke ben gi­ver dig kor­te­re kon­takt- tid med jor­den, hvil­ket for­bed­rer din lø­be­tid. 3. Stær­ke bal­der gør dig i stand til at ud­vik­le me­re kraft. 4. En stærk krop er en me­re smidig krop, for­di stær­ke mus­k­ler sen­der sig­nal til hjer­nen om, at du sag­tens kan sty­re yder­punk­ter­ne, så du får lov til

at be­væ­ge dig me­re frit. 5. Jo stær­ke­re du er, de­sto let­te­re fø­les hvert skridt. Fak­tisk be­hø­ver du slet ik­ke at lø­be­træ­ne ved si­den af din styr­ke­træ­ning. Du op­når de bed­ste re­sul­ta­ter, hvis du hol­der en pau­se fra løb i 4- 8 uger. Gå ik­ke i pa­nik over, at du mi­ster lø­be­for­men – tvær­ti­mod vil du kom­me til at over­ra­ske dig selv, når du får lø­be­sko­e­ne på igen.

Styr­ke­træ­ning er sær­ligt godt, hv de uk:

Iiksk ondt.

På trods af re­gel­mæs­sig træ­ning har svært ved at lø­be læn­ge­re el­ler hur­ti­ge­re.

I pe­ri­o­der mi­ster mo­ti­va­tio­nen og ly­sten til at lø­be.

Ger­ne vil se syn­li­ge re­sul­ta­ter af din træ­ning.

Fø­ler dig tung, når du lø­ber.

a n lø­be sær­ligt langt uden at få

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.