’ Jeg el­sker film med kød på’

Kent ’ Ken­no’ Pe­der­sen, fra grup­pen Djä­mes Braun, frem­hæ­ver ’ De urør­li­ge’ og ’ En ver­den uden­for’ som si­ne ynd­lings­film

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Fo­to Erik Ref­ner Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad s

Kent ’ Ken­no’ Pe­der­sen ( t. h.) til Zulu Awards 2015 sam­men med Las­se ’ Pil­finger’ Kram­høft – den an­den halv­del af dan­ce­hall- grup­pen ’ Djä­mes Braun’.

ho­eg@ bt. dk Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Den næ­ste bog, jeg ger­ne vil læ­se, er ’ Men vi blev on­de’ af Slei­man og Olav Her­gel. Det var fak­tisk Slei­man selv, der an­be­fa­le­de den til mig. « » En del dansk mu­sik, da jeg sy­nes, der sker en mas­se spæn­den­de ting på den front. Karl Wil­li­ams ’ Pla­ce­bo’, Hø­jer Øy­es ’ Brænd sy­stem’ og Ben­ny Jamz er umid­del­bart nog­le, jeg vil frem­hæ­ve. « » Det kan væ­re in­den­for al­le gen­rer, så læn­ge det ram­mer/ fan­ger mig. Men jeg lyt­ter for ti­den mest til den ur­ba­ne gen­re. Det vil si­ge dan­ce­hall, reg­gae og soul. « » Det var ’ Kings­man’, som jeg hav­de for­nø­jel­sen af at se sam­men med Pil­finger ( den an­den halv­del af Djä­mes Braun, red.). Det var en to­tal ud­præ­get dren­ge­røvs­film med fuld fart på fra start til slut. « » Det er svært at væl­ge en fa­vo­rit. Men her er et par styk­ker, ’ De urør­li­ge’, ’ En ver­den uden­for’ og ’ Dal­las Buy­ers Club’. Jeg kan godt li­de film med kød på. Den slags film, der sid­der fast. Der er selv­føl­ge­lig og­så no­get char­me­ren­de over den slags film,

Kent Pe-

På Lol­land 25. marts 1978. • Kø­ben­havn. • Pæ­da­gog. • børn. • Som den ene halv­del af grup­pen Djä­mes Braun. • Hit­ter med al­bum­met ’ Ura­ni­um’.

Sing­le, in­gen der for­svin­der en ti­me ef­ter, du har set dem. Men jeg fo­re­træk­ker hi­sto­ri­er om sto­re per­son­lig­he­der med et dri­ve, der får dem til at sæt­te alt an­det til si­de. « » Jeg var til Dizzy Mizz Lizzy- kon­cert. Jeg er kæm­pe- fan af de­res su­per fe­de lyd og de­res man­ge års er­fa­ring på sce­nen skin­ner vir­ke­lig igen­nem. Det er dansk rock, når det er al­ler bedst. « » Der er for man­ge go­de kon­cer­ter til at kun­ne næv­ne dem al­le­sam­men. Men den sid­ste, som vir­ke­lig gjor­de ind­tryk på mig, var, da Win­nie Who åb­ne­de or­an­ge sce­ne på Roskil­de Festi­val 2014. « » Jeg ser rig­tig ger­ne fod­bold og el­sker at føl­ge mit fa­vo­rit­hold Li­ver­pool. Des­u­den er jeg ret vild med do­ku­men­ta­rer og di­ver­se auk­tions- pro­gram­mer som ’ De­po­tjæ­ger­ne’ det er al­tid ba­re hyg­ge­ligt. « » Jeg næg­ter at se alt for me­get for­dum­men­de re­a­li­ty- tv, så­som ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’, ’ Big Bro­t­her’ osv. Den li­ste kun­ne bli­ve ret lang. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.