Brø­let SOR­TE PEN­GE

Over halv­de­len af al­le kon­tan­ter i Dan­mark er 1.000- kro­ne­sed­ler, vi­ser nye tal, og man­ge af dem er fra kri­mi­nel ak­ti­vi­tet

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk I alt: 60.896 I alt: 5.709

PEN­GE­SED­LER

Vi er på vej mod ’ det kon­tant­lø­se sam­fund’, har man hørt igen og igen i de se­ne­ste år.

Og det er og­så rig­tigt nok, at dan­sker­ne eft er­hån­den sjæl­dent hi­ver pen­ge­sed­ler op af bag­lom­men, når de skal be­ta­le for gu­le­rød­der el­ler va­ske­pul­ver.

Men ser man på mæng­den af kol­de kon­tan­ter i om­løb, teg­ner der sig et an­der­le­des bil­le­de.

I Dan­mark cir­ku­le­rer der i alt om­kring 66,6 mil­li­ar­der kro­ner rundt i sed­ler og mønt­er. Over halv­de­len – næ­sten 34 mil­li­ar­der kro­ner – er ud­gjort af 1.000- kro­ne­sed­ler, vi­ser nye tal fra Dan­marks Na­tio­nal­bank.

Det er et tegn på en stor kri­mi­nel un­der­grund­s­ø­ko­no­mi, si­ger eks­per­ter, som BT har talt med.

» Det er jo de fær­re­ste af os, der bru­ger 1.000- kro­ne­sed­ler i dag­lig­da­gen. Når vi al­li­ge­vel ser, at mæng­den sti­ger, så af­spej­ler det, at un­der­grund­s­ø­ko­no­mi­en ik­ke går bort fra kon­tan­ter, som vi an­dre gør. Der er nog­le men­ne­sker, der ger­ne vil hol­de de­res transak­tio­ner ano­ny­me. Det kan væ­re i for­bin­del­se med sort ar­bej­de, men og­så egent­lig kri­mi­na­li­tet som prosti­tu­tion el­ler narko­han­del, « si­ger Las Ol­sen, der er pri­va­tø­ko­no­misk eks­pert i Dan­ske Bank.

Skat­te­und­dra­gel­se

Det sam­le­de kon­tant­be­løb i Dan­mark er ste­get med 1,3 pro­cent fra 2013 til 2014 må­lt i kro- ner og ører. Mæng­den af bå­de 1.000- og 500- kro­ne­sed­ler steg med 2,1 pro­cent fra 2013 til 2014. De an­dre sed­ler faldt til­sam­men med 0,6 pro­cent, med det stør­ste fald for 100- kro­ne­sed­len, som der blev 3,9 pro­cent fær­re af.

Han un­der­stre­ger, at der selv­føl­ge­lig og­så er dan­ske­re, som på helt lov­lig vis bru­ger de sto­re pen­ge­sed­ler til be­ta­lin­ger el­ler vær­diop­be­va­ring.

» Men der bli­ver fær­re og fær­re af dem, der har en god grund til at an­ven­de kon­tan­ter i dag­lig­da­gen. Hvor­i­mod der til­sy­ne­la­den­de bli­ver lidt fl ere af dem, der ik­ke har en god grund til det, ty­der de her tal på, « si­ger Las Ol­sen.

Forsk­nings­chef Tor­ben Tra­næs fra Ro­ck­wool Fon­dens Forsk­nings­en­hed, pe­ger og­så på, at den sto­re an­del af 1.000- kro­ne­sed­ler kan væ­re et ud­tryk for ’ transak­tio­ner, som man ik­ke så ger­ne vil ha­ve re­gi­stre­ret’:

» Det kan bå­de væ­re skat­te­und­dra­gel­se, men og­så for­skel­li­ge for­mer for de­ci­de­ret ulov­lig ak­ti­vi­tet. For ek­sem­pel pen­ge, der skal ud af lan­det. Men omvendt må man jo godt kø­be na­bo­ens bil med kon­tan­ter, « si­ger Tor­ben Tra­næs fra Ro­ck­wool Fon­dens Forsk­nings­en­hed.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Dan­marks Na­tio­nal­bank og Rigs­po­li­ti­et.

Sed­del­om­løb i 2014

( I mil­li­o­ner kro­ner, for­delt på den en­kel­te sed­del- vær­di) 1.000- kro­ne­sed­ler: 33.989 500- kro­ne­sed­ler: 15.242 200- kro­ne­sed­ler: 5.871 100- kro­ne­sed­ler: 4.617 50- kro­ne­sed­ler: 1.177

( 60,896 mia.)

Mønt­om­løb i 2014

( I mil­li­o­ner kro­ner, for­delt på den en­kel­te mønt- vær­di) 20- kro­ner: 2.479 10- kro­ner: 1.273 5- kro­ner: 698 2- kro­ner: 544 1- kro­ner: 532 50- øre: 183

( 5,709 mia.)

Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.