Få os ud af EU- van­vid­det

BT - - DEBAT - EU Hvi­d­ov­re

Kurt Wagn Han­sen

Jeg sid­der og fun­de­rer over en fo­to­se­rie, der vi­ser det cir­kel­for­me­de EU- par­la­ment be­sat med 751 par­la­ments­med­lem­mer. Den se­ne­re tids off ent­lig­gø­rel­ser af, hvad de eu­ro­pæ­i­ske skat­tey­de­re yder i løn til al­le dis­se, eft er si­gen­de mid­del­må­di­ge po­li­ti­ke­re, kan gi­ve en­hver hård­t­ar­bej­den­de skat­tey­der, der del­ta­ger i pro­duk­tion af sam­funds­vær­di­er, gå­se­hud.

Det er van­vit­ti­ge over­før­sels­ind­kom­ster, som de fol­ke­valg­te med­lem­mer be­vil­ger sig selv. Ale­ne de, på det se­ne­ste, me­get om­tal­te ’ bly­ants­pen­ge’, ud­gør hver ene­ste må­ned et be­løb, der sva­rer til 31.851 dan­ske kro­ner til hvert med­lem. Og der er vist for­slag til en for­hø­jel­se på vej. På års­ba­sis ca. 300 mio. kro­ner, som der ik­ke skal re­de­gø­res for. Alt­så li­ge i lommen. Der­u­d­over ind­kas­se­rer al­le en tårn­høj års­ga­ge plus fryn­s­e­go­der, der for uden­for­stå­en­de vir­ker ret så uac­cep­tab­le.

Det år­li­ge EU- bud­get be­lø­ber sig til 142,6 mia. eu­ro i 2014 sva­ren­de til ca. 1.064 mia. dan­ske kro­ner. Gad vi­de, hvor læn­ge de eu­ro­pæ­i­ske skat­tey­de­re vil fi nde sig i det­te van­vit­ti­ge mis­brug af de­res skat­te­pen­ge.

I Eng­land er et nyt par­ti UKIP, der har EU- mod­stand som mær­kesag, født. UKIP er et høj­re­po­puli­stisk par­ti, der vil ha­ve Eng­land ud af EUv­an­vid­det. Hvor­når mon Dan­mark føl­ger eft er?

Hal­lo Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt – Jor­den kal­der!

Eu­ro­pa- Par­la­men­tet har 751 med­lem­mer fra EUs 28 med­lem­s­sta­ter. 13 af eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem­mer­ne er fra Dan­mark. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.