Gå nu på pen­sion, li­cens!

BT - - DEBAT - DAN­MARKS RA­DIO Næst­fmd. Ven­stres Ung­dom Al­le­rød

Maria Va­len­tin

Li­cen­sen har li­ge run­det 90 år i den­ne uge. I alt for man­ge år er dan­sker­ne ble­vet tvun­get til at be­ta­le li­cens. For ejer man et fj ern­syn, en com­pu­ter el­ler en mo­bil­te­le­fon, skal man nem­lig be­ta­le for li­cens – og­så selv­om du slet ik­ke ser de­res pro­gram­mer.

Det er ab­surd, at al­le dan­ske­re skal tvin­ges til at be­ta­le for, at blandt an­det Dan­marks Ra­dio kan sen­de pro­gram­mer i vo­res fj ern­syn, når vi på in­gen må­de nær­mer os de ka­na­ler .

icens bur­de fejre de­res 90 års fød­sels­dag ved at gå på pen­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.