Stats­re­visor kri­tis

Eft er BTs hi­sto­ri­er om hjem­me­vær­nets dy­re rej­ser og ho­tel­ler: Stats­re­visor over­ve­jer at gå ind i sa­gen

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk sris@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk BT i tors­dags. BT i fre­dags. BT i går.

DO­KU­MEN­TA­TION

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy For­mand for stats­re­viso­rer­ne Pe­der Lar­sen ( SF) har få­et ind­blik i en ræk­ke af hjem­me­vær­nets bi­lag over ho­te­l­op­hold og rej­ser, og han ret­ter nu kri­tik af den do­ku­men­ta­tion for det fag­li­ge ind­hold på fl ere af rej­ser­ne.

» No­get ty­der på, at der er et ge­ne­relt pro­blem med at re­de­gø­re for det for­nuft ige i de ud­gift stun­ge dis­po­si­tio­ner, der er ta­get i for­bin­del­se med rej­ser og ho­tel i hjem­me­vær­net. Og det i BT er må­ske kun et ud­snit af rej­ser og ho­te­l­op­hold, hvor der kun­ne ha­ve væ­re fo­re­ta­get me­re for­nuft ige dis­po­si­tio­ner. Det kan me­get vel væ­re, at Rigs­re­vi­sio­nen skal ind­le­de en un­der­sø­gel­se, for det vir­ker til at hjem­me­vær­net er et over­set hjør­ne af for­sva­ret. Det vil jeg drøft e med de an­dre stats­re­viso­rer, når vi mø­des. «

Pe­der Lar­sen hæft er sig bl. a. ved en rej­se, hvor fi re hjem­me­værns­folk ta­ger til Hawaii, her­i­blandt hjem­me­vær­nets chef, ge­ne­ral­ma­jor Finn Wink­ler.

Kon­fe­ren­ce på Hawaii

De tre skul­le væ­re med i en halv ti­mes de­bat- pa­nel, og så skul­le der pas­ses en stand i for­bin­del­se med en kon­fe­ren­ce. Så­dan lød ho­ved­linjer­ne i det kon­fe­ren­ce­pro­gram, der fi k to ma­jo­rer og to che­fer i hjem­me­vær­net til at ta­ge til Hawaii i sep­tem­ber 2013.

Det skrev BT om skært­ors­dag.

Tre ek­stra da­ge

De fi re bo­e­de på Hawaii i seks da­ge, selv om det of­fi ci­el­le pro­gram kun var på tre da­ge. Hjem­me­vær­net be­grun­der det for­læn­ge­de op­hold med, at man og­så holdt mø­der med ot­te per­so­ner i ’ ram­me af kur­set’, hvil­ket be­grun­der tre ek­stra da­ge på stil­le­hav­sø­en. Det vil­le Finn Wink­ler og­så skul­le re­de­gø­re for, « si­ger Pe­der Lar­sen.

På en an­den rej­se sam­me år hav­de Finn Wink­ler ind­lagt to pri­va­te op­hold i en rej­se til USA fra 19. ju­ni til 3. au­gust i 2013, hvor for­må­let var at eft er­ud­dan­ne sig i Mon­te­rey. En ba­de­by der lig­ger li­ge syd for San Fran­ci­sco. Her tog hjem­me­værns­che­fen et kur­sus i ‘ Se­ni­or In­ter­na­tio­nal De­fen­ce Ma­na­ge­ment Cour­se’ på Na­val Post­gra­du­al School i Mon­te­rey. Den tur

SØN­DAG 5. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.