’’

BT - - NYHEDER - Pe­der Lar­sen ( SF), For­mand for stats­re­viso­rer­ne

Jeg kan se på rej­sen til Hawaii, at der ik­ke er no­get mø­de­pro­gram. Det ene­ste fast­lag­te er en halv ti­mes de­bat

Dog er der in­tet pro­gram, mø­de­dags­or­den el­ler tid for de på­gæl­den­de mø­der.

» Hvis Rigs­re­vi­sio­nen gik ind i sa­gen, vil den fo­re­lag­te do­ku­men­ta­tion ik­ke væ­re nok. Der vil­le re­vi­sio­nen skul­le ha­ve do­ku­men­ta­tion med tyk streg un­der, « si­ger Pe­der Lar­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg kan se på rej­sen til Hawaii, at der ik­ke er no­get mø­de­pro­gram. Det ene­ste fast­lag­te er en halv ti­mes de­bat. Det er ik­ke nok do­ku­men­ta­tion at skri­ve, som man har gjort, at der i ram­me af kon­fe­ren­cen har væ­ret mø­der med ot­te per­so­ner. Var det fag­li­ge mø­der med en tids­ram­me og da­gor­den? El­ler mød­tes de ba­re over en øl?

Det er umu­ligt at se ud fra hjem­me­vær­nets egen do­ku­men­ta­tion for rej­ser­ne. Der er og­så be­talt diæter for hjem­rej­se på 26 ti­mer fra Ca­li­for­ni­en. Så lang fl yve­tur over At­lan­ten har jeg al­drig prø­vet. ko­ste­de sam­let skat­tey­der­ne 75.558 kr. Da BT bad hjem­me­vær­net om do­ku­men­ta­tion for det fi re uger lan­ge kur­sus, var det ene­ste, hjem­me­vær­net hav­de, en lit­te­ra­tur­li­ste.

Tjek af diæter

Da avi­sen ryk­ke­de hjem­me­vær­net, kom se­ne­re et kur­sus­be­vis og til al­ler­sidst et kur­suspro­gram. Pe­der Lar­sen for­kla­rer vig­tig­he­den i, at man al­tid skal kun­ne le­gi­ti­me­re alt ud fra fa­li­ge vink­ler.

» Hvis han ik­ke har gemt et kur­suspro­gram, får man jo den tan­ke, at det er for­di, man ik­ke har no­get at skju­le. Han vil­le må­ske ik­ke ta­be en rets­sag, men han vil­le ta­be til Skat. «

» Hvis Skat gen­nem­gik rej­sen, vil­le det og­så skul­le se do­ku­men­ta­tion for, at der er ud­be­talt kor­rek­te an­tal diæter i for­bin­del­se med rej­sen, li­ge­som den skal ha­ve fag­lig re­le­vans. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.