Hjem­me­vær­net brænd­te 42.000 kr. af på Fa­nø

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Sø­ren Is­høy Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

BA­DE­LAND

sris@ bt. dk

Et sub­tro­pisk ba­de­land med en 30 me­ter lang van­d­rut­sje­ba­ne og en ‘ Tro­pi­cal’- bar, hvor der kan ny­des drink og sna­ck. Så­dan ly­der nog­le af at­trak­tio­ner­ne på Fa­nø Ba­de­land.

Det er for­sva­rets po­li­tik, at hjem­me­vær­net som ud- gangs­punkt skal be­nyt­te mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter som f. eks. ka­ser­ner.

Per­so­na­le­se­mi­nar

Al­li­ge­vel boo­k­e­de 13 hjem­me­værns­folk sig i 2010 ind på Fa­nø Ba­de­land, der for­u­den ba­de- fa­ci­li­te­ter­ne lig­ger smukt pla­ce­ret på den ve­stjy­ske ø Fa­nø. En lil­le 12 mi­nut­ters sejlads fra Es­b­jerg. Væk fra fast­land og ka­ser­ner.

Det er vel i strid med je­res po­li­tik?

» I det her til­fæl­de hav­de jeg nok valgt an­der­le­des, men så vidt jeg kan se, har den på­gæl­den­de chef, der har be­stilt tu­ren, over­holdt sta­tens reg­ler med hen­syn til in­kvar­te­ring, « si­ger Finn Wink­ler, chef for hjem­me­vær­net, til BT.

Iføl­ge hjem­me­vær­net var der ta­le om et per­so­na­le­se­mi­nar, hvor for­må­let var at drøf­te sam­men­læg­nin­gen af to di­strik­ter. At det li­ge skul­le fo­re­gå på ho­tel­let Fa­nø Ba­de­land, hæn­ger bl. a. sam­men med, at øen var en del af de 13 hjem­me­værns­folks di­strikts ‘ an­svars­om­rå­de’, som de der­med fik lej­lig­hed til at se.

At tol­ke ud fra ho­tel­lets egen beskri­vel­se gi­ver øop­hol­det og Fa­nø Ba­de­land mu­lig­hed for en helt an­den op­le­vel­se end de al­min­de­li­ge ka­ser­ner. Der er ‘ rig mu­lig­hed for at slap­pe af om­gi­vet af grøn­ne, tro­pi­ske kulis­ser, der gi­ver il­lu­sio­ner om fjer­ne ekso­ti­ske him­mel­strøg,’ frem­går det af ho­tel­lets hjem­mesi­de. Reg­ning for det ekso­ti­ske op­hold blev 8.381 kr. in­klu­si­ve moms.

Til­ba­ge til Fa­nø

Det var ik­ke sid­ste gang, at hjem­me­værns­folk plan­te­de de­res støv­ler på Fa­nø.

Den 10. maj 2012 brug­te Hjem­me­værns­sko­len 34.500 kr. in­klu­si­ve moms i for­bin­del­se med et ‘ event med mø­de på Fa­nø’. Det frem­går af hjem­me­vær­nets kvit­te­ring for op­hol­det, som BT har få­et ak­tind­sigt i. Hvad pen­ge­ne spe­ci­fikt blev brugt til, op­ly­ses til gen­gæld ik­ke.

Team­bu­il­ding

Hjem­me­vær­net si­ger til BT, at der og­så her var ta­le om et per­so­na­le­se­mi­nar. Den­ne gang var det ik­ke et hjem­me­værns­di­strikt, der skul­le be­sig­ti­ge dets an­svars­om­rå­det, men der­i­mod en sek­tion ved Hjem­me­værns­sko­len, der bl. a. skul­le la­ve team­bu­il­ding og ta­le om ‘ da­gen og vej­en’.

‘ For­må­let med sek­tions­tu- ren var to­delt - der skul­le væ­re et fag­ligt ind­hold, og der skul­le til­li­ge læg­ges vægt på det so­ci­a­le. Det fag­li­ge ind­hold er of­te, at der ta­les om ‘ da­gen og vej­en’ i sek­tio­nen - og der gi­ves mu­lig­hed for, at al­le kan frem­kom­me med ros og ris i for­hold til kol­le­ger og le­de­re i sek­tio­nen. Og det fo­re­går bedst i en so­ci­al ram­me - som sam­ti­dig tje­ner som team­bu­il­ding.’

Hjem­me­vær­net for­kla­rer end­vi­de­re, at der var le­dig plads på ka­ser­ner­ne tæt på Fa­nø, hvil­ket stem­mer overens med For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ejen­doms­sty­rel­se.

har og­så i Dan­mark bo­et på dy­re ho­tel­ler, selv om hjem­me­vær­nets po­li­tik er, at de le­di­ge mi­li­tæ­re eta­ba­lis­se­men­ter skal be­nyt­tes. En stikprø­ve, som BT har la­vet, vi­ser, at hjem­me­vær­net har bo­et på ho­tel­ler, mens der var le­di­ge mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter i nær­he­den af ho­tel­let. Der­med kun­ne hjem­me­vær­net ha­ve bo­et på langt bil­li­ge­re ka­ser­ner og fulgt for­sva­rets po­li­tik. For­mand for stats­re­viso­rer­ne Pe­der Lar­sen ( SF) kri­ti­se­rer nu den fag­li­ge do­ku­men­ta­tion for hjem­me­vær­nets chef Finn Wink­lers dy­re rej­ser til USA. Fo­to: Fo­to: Ka­tri­ne Emi­lie Andersen og Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.