Trus­ler og frygt end­te med drab på ro­ck­er

Ad­skil­li­ge be­tjen­te vil væ­re til ste­de ved ret­ten i Aal­borg, når sa­gen om dra­bet på HA- ro­ck­e­ren Martin Hel­bo Axel­sen ind­le­des

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk Mette Grith Stage, for­sva­rer

RO­CK­ER­DRAB

Ret­ten i Aal­borg bli­ver pak­ket godt ind i bå­de uni­for­me­re­de og ci­vi­le po­li­ti­folk, når rets­sa­gen om dra­bet på det 30- åri­ge med­lem af ro­ck­er­klub­ben Hells An­gels, Martin Hel­bo Axel­sen, be­gyn­der på tirs­dag.

På an­kla­ge­bæn­ken sid­der 33- åri­ge R fra Ho­bro, der er til­talt for at ha­ve skudt og dræbt ro­ck­e­ren med et jagt­ge­vær i sit eget hjem. Ved sam­me lej­lig­hed blev en 38årig mand ramt i ho­ve­d­et og over­le­ve­de, og der­for ly­der til­ta­len og­så på drabs­for­søg.

R har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den den 10. ju­ni 2014, hvor han blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør. Ved den lej­lig­hed er­kend­te han at ha­ve skudt, men næg­te­de sig skyl­dig i drab.

» Min kli­ent har i grund­lovs­for­hø­ret er­kendt de fak­ti­ske for­hold i sa­gen. Hans en­de­li­ge stil­ling­ta­gen har jeg med­delt an­kla­ge­myn­dig­he­den skrift­ligt, og jeg vil ger­ne ven­te med at si­ge me­re om det, til rets­sa­gen be­gyn­der, « si­ger Mette Grith Stage, der er for­sva­rer for R. vi om­be­stem­te os, « si­ger Di­a­na Den En­gels­man.

Po­li­ti­in­spek­tør Mi­cha­el Kjeld­gaard be­kræf­ter, at lo­kal­po­li­ti­et i Him­mer­land, der har hjem­me i Ho­bro, var i kon­takt med Di­a­na Den En­gels­man.

» Jeg kan ik­ke gå nær­me­re ind i de tak­ti­ske over­vej­el­ser, men der var fle­re ting i spil. Af­ta­len blev, at hun skul­le I novem­ber 2011 blev R over­rin­ge til­ba­ge til os, hvis de vil­fal­det i sin da­væ­ren­de lej­ligI ugen op til pin­sen 2014 blev le ta­ge imod vo­res hjælp, men hed i Ho­bro, hvor han blandt R kon­tak­tet af Martin Hel­bo det gjor­de hun ik­ke, « si­ger Mi­an­det blev slå­et med et ba­seAxel­sen, som han vid­ste hav­cha­el Kjeld­gaard og ud­dy­ber: bal­l­bat og stuk­ket med en de re­la­tion til Hells An­gels. I » Set i bag­klog­ska­bens kla­re kniv, som den ene af de to et in­ter­view med BT for­tæl­ler lys vil­le jeg øn­ske, at vi hav­de ger­nings­mænd hav­de fun­det R’s kæ­re­ste, Di­a­na Den En­på­ta­get os en me­re ak­tiv rol­le i of­fe­rets køk­ken. gels­man, at hun straks ef­ter og rin­get til hen­de, da vi ik­ke

Mo­ti­vet til over­fal­det er kon­tak­te­de po­li­ti­et. Martin hør­te fra hen­de. Men vi vu­ral­drig kom­met frem, men de Hel­bo Axel­sen hav­de an­gi­ve­de­re­de, at de hav­de løst det, to ger­nings­mænd er si­den ligt sagt, at han vil­le ta­le om si­den vi ik­ke hør­te no­get. « ble­vet idømt hen­holds­vis ’ no­get gam­mel gæld’, og parDet gi­ver for­sva­rer Mette halvan­det og to års fængsel ret op­fat­te­de det som ren og var alt for far­ligt, hvis det blev Grith Stage dog ik­ke me­get for over­fal­det. for.Det vi­ste sig, at skær af­pres­ning. op­da­get. Det var håb­løst. Det de hav­de for­bin­del­se til ro­ck­Po­li­ti­et til­bød dem, at R sag­de jeg og­så fle­re gan­ge til » Jeg er alt an­det end im­po­er­klub­ben Hells An­gels. kun­ne ha­ve en dik­ta­fon i be­tjen­ten, og jeg for­kla­re­de ne­ret over po­li­tiets ind­sats i

Hans for­sva­rer si­ger til lommen un­der mø­det, samt ham, at vi ik­ke kun­ne bru­ge den her sag, « si­ger hun. BT, at den til­stand af angst at en pa­trul­je­vogn kun­ne det til no­get. Han sag­de ba­re, og frygt, som hen­des kli­ent væ­re par­ke­ret tæt på og at vi måt­te rin­ge til­ba­ge, hvis

Fryg­te­de ro­ck­er­ne

le­ve­de i ef­ter over­fal­det, var med­vir­ken­de til, at det kom så vidt:

» Der er in­gen tvivl om, at min kli­ent si­den over­fal­det i 2011 har le­vet un­der et enormt pres, og for mig er der in­gen tvivl om, at det har væ­ret med­vir­ken­de til, at si­tu­a­tio­nen end­te, som den gjor­de, « si­ger Mette Grith Stage.

Kon­tak­te­de po­li­ti­et

ryk­ke ind. Det tur­de par­ret dog ik­ke, og de­res op­le­vel­se af po­li­ti­et var, at de ik­ke vil­le hjæl­pe.

» Det, de kun­ne til­by­de os, var ik­ke no­gen re­el hjælp, det

Læs og­så BT Søn­dag,

Tirs­dag

den 7. april be­gyn­der rets­sa­gen mod den 33- åri­ge R ved Ret­ten i Aal­borg.

er til­talt for drab, ef­ter at han den 9. ju­ni 2014 skød og dræb­te 30- åri­ge Martin Hel­bo Axel­sen, der var med­lem af ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels.

er des­u­den til­talt for drabs­for­søg, for­di en 38- årig mand ved sam­me epi­so­de blev ramt af skud i ho­ve­d­et, men over­le­ve­de.

som blev brugt ved dra­bet, var et jagt­ge­vær, der til­hør­te R’s kæ­re­ste, som er jæ­ger.

har sid­det va­re­tægts­fængs­let, si­den han blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør den 10. ju­ni 2014. I grund­lovs­for­hø­ret er­kend­te han sa­gens fak­ti­ske om­stæn­dig­he­der, men næg­te­de sig skyl­dig i drab.

er af­sat fem da­ge til rets­sa­gen.

Han

RVåb­net,

RDer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.