Par­ter i Se og Hør­sa­gen er utå­l­mo­di­ge

BT - - NF ER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

EF­TER­FORSK­NING

Po­li­ti­et bør ar­bej­de hur­ti­ge­re med ef­ter­forsk­nin­gen af Se og Hør- sa­gen, som ind­til nu har ta­get næ­sten et år.

Så­dan ly­der det fra fle­re par­ter, som kræ­ver, at sa­gen snart kan bli­ve en­de­ligt af­slut­tet. Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Det er blandt an­det ad­vo­ka­ten Anders Né­meth, som re­præ­sen­te­rer tid­li­ge­re che­fre­dak­tør for Se og Hør, Hen­rik Qvortrup, der er sig­tet i sa­gen.

» Det er uri­me­lig lang tid at ven­te. Der­for kan jeg kun - li­ge­som jeg ge­ne­relt gør i så­dan­ne sto­re sa­ger - ap­pel­le­re til po­li­ti­et om, at de får fær­dig­gjort de­res ef­ter­forsk­ning, så hur­tigt som mu­ligt, « si­ger han til avi­sen.

Tys- tys- kil­de

Po­li­ti­in­spek­tør Bent Isa­gerNi­el­sen fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti for­kla­rer, at po­li­ti­et er i gang med ef­ter­forsk­nin­gen, men han på­pe­ger sam­ti­dig, at det først var i ja­nu­ar i år, at Hø­jeste­ret af­gjor­de, at po­li­ti­et kun­ne få ad­gang til en ræk­ke vig­ti­ge do­ku­men­ter i sa­gen.

Al­ler Me­dia hav­de nem­lig gjort ind­si­gel­ser mod at ud­le­ve­re de tu­sin­der af e- mail og sms’er, som po­li­ti­et hav­de be­slag­lagt.

Se og Hør- sa­gen blev af­slø­ret sid­ste år, da en tid­li­ge­re jour­na­list på Se og Hør, Ken B. Ras­mus­sen, ud­gav bo­gen » Li­vet det for­ban­de­de « , som af­slø­re­de, at uge­bla­det hav­de brugt en hem­me­lig kil­de, den så­kald­te tys- tys- kil­de, der hav­de skaf­fet op­lys­nin­ger via Nets om kend­te og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort.

Al­lers mod­vil­je til at ud­le­ve­re be­slag­lagt ma­te­ri­a­le har for­sin­ket sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.