Tu­sin­der for­try­der skils­mis­se

BT - - NF ER - Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FOR HUR­TIGT

Det er ik­ke læn­ge­re nød­ven­digt at bli­ve se­pa­re­ret, før man kan bli­ve skilt. Nye reg­ler om hur­tig skils­mis­se trå­d­te i kraft for knap to år si­den, men der er man­ge par, der for­try­der, in­den skils­mis­sen bli­ver gen­nem­ført.

Me­re end hvert ot­ten­de par, der i 2014 søg­te om skils­mis­se, nå­e­de at om­be­stem­me sig, in­den stats­for­valt­nin­gen fik be­hand­let og god­kendt de­res an­søg­ning, skri­ver Dag­bla­det Ring­s­ted.

» Jeg har op­le­vet, at en an­søg­ning er sendt fre­dag af­ten, og in­den jeg når at mø­de på kon­to­ret man­dag mor­gen, så lig­ger der en mail, der så in­der­ligt be­der om, at vi ser bort fra den net­op ind­send­te skils­mis­se­an­søg­ning, « si­ger jurist Ar­ne Stryhn Mad­sen fra stats­for­valt­nin­gen i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor man be­hand­ler skils­mis­sesa­ger­ne.

I alt 3.342 æg­te­par trak de­res an­søg­ning til­ba­ge, in­den de blev skilt i 2014. En an­den lil­le grup­pe nå­e­de at bli­ve skilt, men fortrød ef­ter­føl­gen­de. Nog­le kla­ge­de end­da over for hur­tig sags­be­hand­ling, for­tæl­ler Ar­ne Stryhn Mad­sen.

26.669 æg­te­par fik be­vil­get en­ten skils­mis­se el­ler se­pa­ra­tion i 2014.

Man kan bli­ve skilt lyn­hur­tigt via sin pc. Men man­ge for­try­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.