Vil for­by­de kun­stig be­frugt­ning uden en far

BT - - NF ER -

UNA­TUR­LIGT

Det skal væ­re for­budt at bli­ve kun­stigt be­frug­tet, hvis man som les­bi­sk par vil ha­ve børn. Det sam­me gæl­der en­li­ge mødre.

Det me­ner Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne, der ser sto­re ud­for­drin­ger for de børn, der vok­ser op med en en­lig mor el­ler et les­bi­sk par, skri­ver b. dk. » Det er et skrå­plan, at vi tror, vi selv kan de­sig­ne den må­de, na­tu­ren er ind­ret­tet på. Det er alt­så na­tur­ligt, at man ik­ke kan få børn, hvis man er ale­ne el­ler to men­ne­sker af sam­me køn. Det skal vi ret­te ind ef­ter, så det ik­ke går ud over bør­ne­ne. Det er et an­svar, vi må ta­ge for bør­ne­nes skyld, « si­ger Stig Grenov, Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes lands­for­mand.

BNB

Sing­ler el­ler les­bi­ske skal ik­ke ha­ve hjælp til at få børn, me­ner Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.