Tøn­der- pi­gen: Hjæ

I et brev til stats­mi­ni­ste­ren skri­ver pi­gen fra Tøn­der­sa­gen, der blev misbrugt og van­røg­tet af sin far, at hun ik­ke har få­et den ret­te hjælp af sy­ste­met

BT - - DER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ÅBENT BREV

Den æld­ste pi­ge i den så­kald­te Tøn­der- sag, hvor en far mis­brug­te og van­røg­te­de si­ne to døtre, fø­ler sig svig­tet af sy­ste­met. Det skri­ver hun i et åbent brev til stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), som Po­li­ti­ken brag­te i går.

Pi­gen me­ner blandt an­det, at hen­des far, gerningsmanden, får en langt bed­re be­hand­ling, end hun selv har få­et. Han er i øje­blik­ket ved at bli­ve ud­slu­set i sam­fun­det ef­ter sin straf på 10 års fængsel.

Fi­ske- og bi­o­graf­tu­re

» Min far, der er dømt for seksu­el­le over­greb på mig og min sø­ster, sid­der i dag på en ud­slus­nings­pen­sion, hvor de ind­sat­te ta­ger på fi­ske­tur, i bi­o­gra­fen og får ud­dan­nel­se. Han kom­mer for­ment­lig ud sidst på året. Imens sid­der jeg nu på 6. må­ned på en psy­ki­a­trisk af­de­ling og er for længst holdt op med at tæl­le mi­ne selv­mord­s­for­søg. Hvor­dan kan det væ­re, at sam­fun­det be­løn­ner ger­nings­mænd, mens of­re­ne straf­fes, « skri­ver hun i bre­vet.

Er dybt ry­stet

Stats­mi­ni­ste­ren har sva­ret på bre­vet og ud­tryk­ker, at hun er dybt ry­stet over, hvad de to sø­stre fra Tøn­der er ble­vet ud­sat for som børn.

Hun på­pe­ger, at sa­gen før­te til, at ind­sat­sen for mis­brug­te børn blev æn­dret.

Men pi­gen er ik­ke til­freds med stats­mi­ni­ste­rens svar, for­di hun hav­de hå­bet, at hun vil­le kom­me med et råd el­ler må­ske ta­ge kon­takt til kom­mu­nen, skri­ver Po­li­ti­ken.

SØN­DAG 5. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.