Lp mig, Thor­ning ’ Lyt til hen­des råb om hjælp’

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SØN­DAG 5. APRIL 2015

PO­LI­TI­KER

» Hvor kan jeg godt for­stå hen­des fru­stra­tion. «

Det si­ger Ven­stres so­ci­al­ord­fø­rer, Ka­ren El­le­mann, ef­ter pi­gen fra Tøn­der- sa­gen, der nu er en 20- årig kvin­de, har skre­vet et brev til stats­mi­ni­ste­ren, hvor hun be­der om hjælp - og sam­ti­dig ra­ser over, at hen­des far, der for­greb sig på hen­de og lod an­dre mænd gø­re det sam­me, til­sy­ne­la­den­de er i et ud­slus­nings­for­løb med bi­o­graf- og fi­ske­tu­re.

Hun er ik­ke den ene­ste

» Det vær­ste er jo, at hun ik­ke er det ene­ste of­fer, der sid­der til­ba­ge med en fø­lel­se af, at der fo­ku­se­res me­re på for­bry­de­ren frem for, hvor­dan of­fe­rets liv kom­mer til at ud­for­me sig. Hen­des råb om hjælp, det skal vi lyt­te til, og vi skal i en­hver si­tu­a­tion med et of­fer væ­re bed­re til at få skabt di­a­lo­gen med of­fe­ret om, hvad der skal til, « si­ger Ka­ren El­le­mann.

Hun me­ner, der har væ­ret for man­ge ek­semp­ler på, af of­re­ne bli­ver glemt.

Mang­ler der po­li­ti­ske ini­ti­a­ti­ver på det her om­rå­de?

» Ind­til vi­de­re har vi ik­ke haft held med som op­po­si­tion at få re­ge­rin­gen med på skær­pel­se af straf­fe. Vi er lø­ben­de fra blå bloks si­de kom­met med for­slag til skær­pel­se af straf­fe­ram­mer og hur­ti­ge­re stra­fud­må­ling, « si­ger Ka­ren El­le­mann.

In­di­vi­du­el­le be­hov

Hvad hvis man ser på hjæl­pen til of­re?

» Det er svært at si­ge, at det er gjort med en po­li­tisk løs­ning, for­di der er ta­le om så in­di­vi­du­el­le be­hov for in­di­vi­du­el­le for­løb, « si­ger so­ci­al­ord­fø­re­ren og un­der­stre­ger, at hun ik­ke kan ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag med den 20- åri­ge kvin­de.

» Jeg hå­ber og tror, der er dyg­ti­ge men­ne­sker om­kring hen­de, som kan hjæl­pe hen­de. Men i den her si­tu­a­tion kom­mer man ik­ke uden om at ind­se, at hen­des barn­dom er to­talt smadret, og der­for må og skal vi fremad­ret­tet lyk­kes i langt hø­je­re grad med den tid­li­ge og den fore­byg­gen­de ind­sats for al­le an­dre børns skyld, « si­ger Ka­ren El­le­mann.

» Det hand­ler om at op­da­ge dys­funk­tio­nel­le fa­mi­li­er og in­si­ste­re på at kom­me in­den­for og ret­te op på uhen­sigts­mæs­sig­he­der, « si­ger hun.

Den æld­ste pi­ge i den så­kald­te Tøn­der- sag, hvor en far mis­brug­te og van­røg­te­de si­ne to døtre, fø­ler sig svig­tet af sy­ste­met. Det skri­ver hun i et åbent brev til stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), som Po­li­ti­ken brag­te i går.

Fo­to: Ernst van Nor­de og Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.