’ In­gen kan hjæl­pe mig igen­nem det her’

BT - - NYHREEDIDGEREET - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

SØN­DAG 5. APRIL 2015

FA­MI­LIE­TRA­GE­DIE

En ufat­te­ligt skræm­men­de mord­s­ag, der træk­ker trå­de til Dan­mark, har ry­stet Gibraltar.

I man­dags blev en hel fa­mi­lie på fi­re fun­det brutalt myr­det i en lej­lig­hed i det cen­tra­le Gibraltar, der er et bri­tisk over­søisk ter­ri­to­ri­um på syd­ky­sten af Den Ibe­ri­ske Halvø.

En af de dræb­te, en fi­re- årig pi­ge, har iføl­ge lo­ka­le me­di­er en dansk far, som li­ge nu er på vej til ger­nings­ste­det for at iden­ti­fi­ce­re hen­de.

Der­u­d­over blev et spæd­barn på blot seks uger, en 37- årig kvin­de og en 31- årig mand fun­det dø­de. Kvin­den og de to børn hav­de få­et hal­sen skå­ret over. Man­den var død af fle­re kniv­stik.

Det var iføl­ge det span- ske me­die Oli­ve­press en au­stralsk ven af fa­mi­li­en, der fandt dem dø­de i sin lej­lig­hed, som de hav­de lånt i sid­ste we­e­kend. Han er sta­dig dybt på­vir­ket af det uhyg­ge­li­ge syn, der mød­te ham:

Er dansk stats­bor­ger

» De sid­ste par da­ge har væ­ret de hår­de­ste i mit liv. Jeg har al­drig væ­ret ramt af så man­ge fø­lel­ser. In­gen kan hjæl­pe mig igen­nem det. Jeg er sam­men med min fa­mi­lie og mi­ne børn nu, og de gen­nem­går det og­så, « si­ger den au­stral­ske le­jer, der ger­ne vil væ­re ano­nym, til Oli­ve­press.

Po­li­ti­et valg­te i går at of­fent­lig­gø­re nav­ne­ne på de fi­re dræb­te. Iføl­ge Oli­ve­press. es er der ta­le om en 31- åri­ge mand­lig bri­tisk stats­bor­ger, en 37årig cu­bansk kvin­de bo­sat i Spa­ni­en, de­res seks må­ne­der gam­le ba­by og kvin­dens fi­re år gam­le dat­ter, hvis far er dan­sker og bo­sat i by­en Fu­en­giro­la ved Spa­ni­ens syd­kyst. .

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i Dan­mark be­kræf­ter over for BT, at den fi­re- åri­ge pi­ges far er dansk stats­bor­ger, og at han ik­ke på no­get tids­punkt har væ­ret til­ba­ge­holdt af myn­dig­he­der­ne. Den dræb­te pi­ge er spansk stats­bor­ger, op­ly­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et som på grund af tavs­heds­pligt i per­sonsa­ger ik­ke har yder­li­ge­re op­lys­nin­ger.

Po­li­ti­et får kri­se­hjælp

Oli­ve­press. es skri­ver, at den bri­ti­ske fa­mi­lie på fi­re hav­de op­holdt sig i Gibraltar i sid­ste we­e­kend, in­den de skul­le rej­se til Eng­land. De har det se­ne­ste år bo­et i den span­ske by Estepo­na ved Cos­ta Del Sol.

Iføl­ge Oli­ve­press var po­li­ti­et nødt til at mod­ta­ge kri­se­hjælp.

» Nog­le af de før­ste po­li­ti­mænd på ste­det er ble­vet til­budt kri­se­hjælp, og en stor del af dem vil si­ge ja tak, for­di sce­nen var så ræd­selsvæk­ken­de, « sag­de en po­li­ti­be­tjent til det span­ske me­die.

Ri­chard Ul­l­ger, der er pres­se­tals­mand for Gibraltar Police, si­ger til BT:

» Li­ge­ne hav­de om­fat­ten­de ska­der. Det var hår­rej­sen­de. Vi be­trag­ter det i øje­blik­ket som en mord- og selv­mord­s­sag, men vi ven­ter sta­dig på re­sul­ta­tet af rets­me­di­ci­ner­nes un­der­sø­gel­se. Ger­nings­ste­det bli­ver og­så sta­dig un­der­søgt, « si­ger Ri­chard Ul­l­ger til BT.

Han til­fø­jer, at der ind­til vi­de­re ik­ke er no­gen mistænk­te i sa­gen.

Po­li­ti­et i Gibraltar op­ly­ser, at de i øje­blik­ket er ved at un­der­sø­ge fa­mi­li­ens men­tale til­stand in­den dra­be­ne.

Mor­de­ne på fa­mi­li­en ske­te i en lejl­lig­hed ved Bos­chet­ti’s Steps - en af Gi­bral­tars cen­tra­le ga­der. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.