LAVT STOF­SKIF­TE KA

BT - - SAF ED -

» Det er al­vor­ligt for bå­de bar­net og dets fa­mi­lie, at de skal le­ve med følgerne af en til­stand, der let kun­ne ha­ve væ­ret for­hin­dret. Det er jo net­op ik­ke sær­ligt kom­pli­ce­ret at fore­byg­ge pro­ble­mer­ne med at bli­ve gravid og kom­pli­ka­tio­ner­ne i gravi­di­te­ten og de ska­der, der kan føl­ge med. En sim­pel blod­prø­ve er nok. I DDHL kon­tak­tes vi af man­ge un­ge kvin­der, som op­le­ver, at den prak­ti­se­ren­de læ­ge ik­ke sæt­ter dem i be­hand­ling, selv­om de­res TSH ( sig­nal­stof i blo­det, som læ­gen må­ler for at se, om man har lavt stof­skif­te, red.) lig­ger for højt og der­med ud­gør en sær­lig ri­si­ko for den gravi­de, si­ger Hel­le Sy­den­dal,

In­tel­li­gen­sen ska­des

SØN­DAG 5. APRIL 2015 Når det er sær­ligt vig­tigt at væ­re op­mærk­som på, om man har el­ler har haft lavt stof­skif­te i gravi­di­te­ten, skyl­des det, at bar­net er me­get af­hæn­gig af, at mo­de­ren har en nor­mal stof­skif­te­hor­mon- pro­duk­tion. Ik­ke før i ca. 13. uge af gravi­di­te­ten får fo­stret sin egen skjold­brusk­kir­tel. Får mo­de­ren der­for ik­ke be­hand­ling fra dag ét, kan det hæm­me hjer­nens na­tur­li­ge ud­vik­ling og der­med ska­de bar­nets in­tel­li­gens per­ma­nent. Un­der­sø­gel­ser har bl. a. vist, at børn af mødre med ube­hand­let lavt stof­skif­te har en la­ve­re iq end jæv­nal­dren­de børn, for­tæl­ler hjer­ne­for­sker ved Roskil­de Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Troels W. Kjær:

» Al­le cel­ler er af­hæn­gi­ge af at få til­ført stof­skif­te-

Det er snart syv år si­den, at Iben Thay­sen for før­ste gang drøm­te om at bli­ve mor. Men drøm­men brast he­le to gan­ge, før hun fandt ud af, hvor­for det ik­ke kun­ne ske for hen­de.

For­ment­lig var hun al­le­re­de syg, da hun for syv år si­den smed p- pil­ler­ne og for­søg­te at bli­ve gravid med sin da­væ­ren­de kæ­re­ste. Men læ­gen men­te ik­ke, at træt­he­den, smer­ter­ne i mus­k­ler­ne el­ler den dår­li­ge for­dø­jel­se var no­get al­vor­ligt. Blod­prø­ver­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.