’’

BT - - SAF ED - Troels W. Kjær, hjer­ne­for­sker

Al­le cel­ler er af­hæn­gi­ge af at få til­ført stof­skif­te- hor­moner for at kun­ne pro­du­ce­re ener­gi og spe­ci­elt i vok­se­al­de­ren. Hvis ik­ke de får nok af de hor­moner, så mi­ster man hjer­ne­funk­tion, der ik­ke kan genop­ret­tes

hor­moner for at kun­ne pro­du­ce­re ener­gi og spe­ci­elt i vok­se­al­de­ren. Hvis ik­ke de får nok af de hor­moner, så mi­ster man hjer­ne­funk­tion, der ik­ke kan genop­ret­tes, Selv voks­ne in­di­vi­der, der ik­ke er i be­hand­ling, vil bli­ve på­vir­ket, si­ger hjer­ne­for­ske­ren.

Hvis man bli­ver gravid, skal ens me­di­cin­do­sis øges med op til 50 pro­cent. Des­u­den bør man ind­ta­ge så­kaldt T4- be­hand­ling, der be­står af læ­ge­mid­ler­ne El­troxin og Eut­hyrox, frem for T3, op­ly­ser Steen Bon­ne­ma:

» T3 bli­ver mu­lig­vis om­sat an­der­le­des i mo­der­ka­gen, så bar­net kom­mer i un­der­skud af stof­skif­te­hor­mon. Vi mang­ler dog end­nu nog­le stu­di­er, som kan be­kræf­te det. Ind­til vi­de­re an­be­fa­ler vi, at man hol­der sig til den gængse T4- be­hand­ling, « si­ger han.

Steen Bon­ne­ma un­der­stre­ger, at man ik­ke skal væ­re ban­ge for mis­dan­nel­ser, hvis man har ube­hand­let lavt stof­skif­te un­der gravi­di­te­ten, men at der alt­så er ri­si­ko for at fø­de et min­dre in­tel­li­gent barn. Mo­del­fo­to: Iris/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.