AN SKA­DE DIT BARN ’ Jeg var knust’

Iben Thay­sen for­søg­te i åre­vis at bli­ve gravid - og da det en­de­lig ske­te, abor­te­re­de hun to gan­ge

BT - - SUNDHED -

SØN­DAG 5. APRIL 2015 vi­ste godt nok tegn på be­gyn­den­de lavt stof­skif­te, men det var ik­ke no­get, der var til hin­der for en kom­men­de gravi­di­tet, sag­de læ­gen den­gang.

» Der gik fi­re år, hvor vi prø­ve­de at bli­ve gravi­de. Da det en­de­lig ske­te, abor­te­re­de jeg i ni­en­de uge. Jeg var selv­føl­ge­lig helt knust, men vi be­slut­te­de at prø­ve igen, « si­ger Iben Thay­sen. når man var over 30. Læ­ger­ne cin, der kun­ne hjæl­pe mod de på sy­ge­hu­set spurg­te godt man­ge symp­to­mer. nok, om jeg hav­de no­get med » Når jeg ser til­ba­ge i dag, stof­skif­tet, men jeg hav­de jo sy­nes jeg, det er skræm­me­n­al­le­re­de få­et det tjek­ket hos » Han syn­tes, det var for hårdt de at vi­de, at min læ­ge ik­ke Til­ba­ge i Dan­mark har Iben min egen læ­ge, og han fa­stat ha­ve en syg kæ­re­ste. Set i hav­de me­re vi­den om, at lavt Thay­sen se­ne­re få­et den ret­te holdt, at det ik­ke hav­de be­baks­pej­let kan jeg godt se, at stof­skif­te kan gø­re det svært be­hand­ling, en så­kaldt komEf­ter 1,5 år var hun igen gratyd­ning, « si­ger Iben Thay­sen, jeg ik­ke har væ­ret sær­ligt sjov at bli­ve gravid, og at man bi­na­tions­be­hand­ling, som vid. Men og­så den­ne gang gik der med ti­den fik det dår­li­at væ­re sam­men med, « si­ger kan abor­te­re på grund af det. hun nu har ta­get i ot­te må­ne­det galt - nu i 11. uge: der:ge­re. Hun blev me­re træt, fik Iben Thay­sen, der end­te med Der var jo så man­ge for­skel

» Jeg fik at vi­de, at det var fle­re smer­ter og hav­de svært at sø­ge hjælp i Tys­kland. Her li­ge symp­to­mer, som pe­ge­de i » Jeg er ik­ke 100 pct. rask, me­get nor­malt at abor­te­re, ved at kon­cen­tre­re sig. Til fik hun en­de­lig no­get me­di- ret­ning af, at jeg var syg, sam- men jeg har få­et det bed­re, jeg

Abor­te­re­de for an­den gang

sidst blev det skran­ten­de hel­bred for me­get for kæ­re­sten.

For hårdt med syg kæ­re­ste

men­holdt med mit la­ve TSH ( sig­nal­stof i blo­det, der kan vi­se, om man har lavt stof­skif­te, red.). Min læ­ge i Tys­kland var og­så cho­ke­ret over, at der ik­ke var ble­vet fulgt me­re op på min syg­dom, når nu jeg hav­de abor­te­ret to gan­ge, « si­ger hun.

Nyt ’ Pro­jekt Ba­by’

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus er f. eks. ik­ke læn­ge­re så træt, og min hukom­mel­se er ble­vet bed­re. «

Drøm­men om at bli­ve mor er igen vakt til li­ve.

» Det har selv­føl­ge­lig væ­ret hårdt at abor­te­re, men jeg er nødt til at tæn­ke, at det ba­re ik­ke skul­le væ­re på det tids­punkt. Nu har jeg få­et en ny kæ­re­ste, som jeg har væ­ret sam­men med i 11 må­ne­der. Der går nok lidt tid, in­den vi skal i gang med ’ Pro­jekt Ba­by’. Men jeg kun­ne sta­dig godt tæn­ke mig at bli­ve mor. «

hped

Iben Thay­sen har i man­ge år haft ube­hand­let lavt stof­skif­te. Det har be­ty­det, at hen­des drøm om at bli­ve mor ik­ke er gå­et i op­fyl­del­se end­nu.

Fo­to: Le­ne Esta­ha­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.