Så­dan be­hand­les Hvad er lavt stof­skif­te? LAVT STOF­SKIF­TE Så­dan må­les lavt stof­skif­te

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

BE­HAND­LING

Man kan ik­ke ku­re­re lavt stof­skif­te med hver­ken mo­tion el­ler sund kost. Når stof­skif­tet er lavt, mang­ler man to hor­moner - T4 og T3. Den gængse me­di­cin er læ­ge­mid­ler­ne El­troxin el­ler Eut­hyrox, som in­de­hol­der T4.

Der fin­des og­så an­dre me­di­cin­ty­per ( Li­o­t­hyro­nin og Thyroid). Det er dog ik­ke al­le læ­ger, der ud­skri­ver præ­pa­ra­ter­ne. Me­di­ci­nen gi­ves ty­pisk til pa­tien­ter, som ik­ke op­le­ver ef­fekt ved den gængse me­di­cin. Læ­gen skal sø­ge om en ud­le­ve­rings­til­la­del­se fra Sund­heds­sty­rel­sen for at kun­ne ud­le­ve­re den.

in­de­hol­der stof­skif­te­hor­monet T3 og skal ta­ges to el­ler tre gan­ge dag­ligt.

der in­de­hol­der bå­de T3 og T4, skal og­så ta­ges fle­re gan­ge dag­ligt, af­hæn­gig af hvil­ken do­sis man får.

Un­der gravi­di­tet - al­le­re­de fra dag et - skal man øge sin me­di­cin­do­sis med ca. 50 pct., for­di bar­net ik­ke selv kan pro­du­ce­re stof­skif­te­hor­mon og kan ri­si­ke­re at li­de ska­de, hvis ik­ke stof­skif­tet hos mo­de­ren er vel­re­gu­le­ret. Lavt stof­skif­te op­står, når skjold­brusk­kir­t­len ik­ke fun­ge­rer, som den skal, og der­for ik­ke pro­du­ce­rer nok stof­skif­te­hor­mon. Man ved ik­ke, hvor­for nog­le får lavt stof­skif­te, og an­dre ik­ke gør. Stof­skif­tet er med til at re­gu­le­re vo­res hel­bred, kal­o­ri­e­for­bræn­ding, kro­p­svægt og al­drings­pro­ces. Skjold­brusk­kir­t­len sid­der på for­si­den af hal­sen tæt ved adam­sæb­let.

Ri­si­ko­en

Ri­si­ko­en

Ri­si­ko­en

Ri­si­ko­en

Ri­si­ko­en

for at få et barn med au­tis­me er op til fi­re gan­ge stør­re.

Når du er

be­hand­let for lavt stof­skif­te, og din me­di­cin er vel­re­gu­le­ret, øger du din chan­ce for at bli­ve gravid, og du ned­sæt­ter ri­si­ko­en for gravi­di­tetskom­pli­ka­tio­ner. Har du pro­ble­mer med at bli­ve gravid, bør du få må­lt dit stof­skif­te. Selv gan­ske be­ske­dent lavt stof­skif­te kan væ­re år­sag til mang­len­de fer­ti­li­tet. For­u­den TSH bør din læ­ge og­så må­le krop­pens an­ti­stof­fer, så du er sik­ker på at få den ret­te di­ag­no­se.

Når læ­gen skal fin­de ud af, om man har lavt stof­skif­te, må­ler han bl. a. ens TSH i blo­det ( et sig­nal­stof, der for­tæl­ler skjold­brusk­kir­t­len, om den skal pro­du­ce­re me­re el­ler min­dre stof­skif­te­hor­mon, red.) TSH reg­nes som nor­malt, hvis det lig­ger mel­lem 0,3 og 4 mU/ l. Stof­fet TSH kom­mer fra hypo­fy­sen - en hor­mon­pro­du­ce­ren­de kir­tel på un­der­si­den af hjer­nen. Gravi­de el­ler kvin­der, der vil væ­re gravi­de, skal al­tid re­gu­le­res ned un­der 2,5 mU/ l., hvis man er i be­hand­ling med stof­skif­te­hor­mon el­ler har tegn på be­gyn­den­de stof­skif­te­syg­dom, må­lt ved an­ti­stof­fer i blo­det.

for abort i de før­ste 20 uger af gravi­di­te­ten er dob­belt så stor.

for tidlig fød­sel er dob­belt så stor.

for lav fød­selsvægt er dob­belt så stor.

for døds­fød­sel er syv gan­ge stør­re.

for svan­ger­skabs­for­gift­ning, der kan væ­re liv­stru­en­de for mor og barn, sti­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.