Stik af på en luk

Når vi ri­ver nog­le da­ge ud af ka­len­de­ren, vil vi først og frem­mest ha­ve nær­vær, læk­ker mad og en­kel­hed

BT - - NYHEDER - Ma­rie Var­m­ing

GE­TAWAY

Or­det ’ ge­taway’ oser af en hem­me­lig og lidt for­budt tur ud i det blå. Man stik­ker af og gem­mer sig. Det gør man­ge dan­ske­re en gang imel­lem. Men iføl­ge Julia La­h­me, som er kendt fra TV2s pro­gram­mer ’ Dan­marks dej­lig­ste ba­de­ho­tel­ler’ og ’ Dan­marks dej­lig­ste slots­ho­tel­ler’ vil man­ge nu i hø­je­re grad fra­væl­ge stor­by­en og sø­ge det me­re simp­le og lækre, når vi skal for­kæ­le os selv med en we­e­kend ude.

» De se­ne­ste ti år har det hand­let om at ta­ge fi­re da­ge til en el­ler an­den stor­by og gå amok i shop­ping. Jeg tror, at vi frem­over vil væ­re væk lidt kor­te­re tid – må­ske blot et døgn – og så må­ske kræ­ve lidt me­re af ste­det. Vi vil bru­ge me­re tid på hin­an­den og spi­se bed­re må­l­ti­der, når vi er væk, « for­kla­rer hun.

’ Ge­taways’ er ef­ter­hån­den ble­vet hver­mand­se­je, og det

at ta­ge et smut til ud­lan­det.

Re­tr­or­o­man­tik

Men dan­sker­ne har i de se­ne­re år få­et me­re fo­kus på at bli­ve in­den for græn­ser­ne. Julia La­h­me me­ner, at vi har få­et

SØN­DAG 5. APRIL 2015

Et ro­man­tisk ba­de­ho­tel er et per­fekt sted at kob­le af og dyr­ke to­som­he­den.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.