’’

BT - - NYHEDER - Julia La­h­me, tv- vært

Vi vil ha­ve tid til at fø­re en sam­ta­le til en­de, og vi vil ha­ve tid til at knal­de or­dent­ligt. Det er to ting, som vi ik­ke får gjort i hver­da­gen

skyl­des især po­r­ta­ler, som for ek­sem­pel Down­ton og Swe­et­de­al, som har gjort det over­sku­e­ligt for en­hver at ta­ge et par da­ge væk – li­ge­som de bil­li­ge fly­bil­let­ter gør det mu­ligt et ’ re­tr­or­o­man­tisk’ for­hold til vo­res eget land.

» Vi gi­der ik­ke bru­ge ti­mer på at kryd­se en lan­de­græn­se, når vi kan nø­jes med at kø­re til Nord­s­jæl­land. Vi er for ek- sem­pel be­gyndt at ta­ge på ba­de­ho­tel­ler, som er ren luksus i al de­res en­kel­hed. Vi vil ger­ne væ­re sam­men ét sted – et slot, et ba­de­ho­tel el­ler et spa­sted – men ste­det skal væ­re en op­le­vel­se i sig selv, så vi kan bli­ve der. «

Nø­gen i en spa

Det skyl­des, at det er nær­væ­ret og samvæ­ret med vo­res nær­me­ste, som er det, vi sø­ger med en ’ ge­taway’. For det er – sjovt nok – vo­res nær­me­ste, vi ser mindst til i hver­da­gen. Bør­ne­ne er i bør­ne­ha­ve og sko­le, æg­te­fæl­len er på job, og vo­res ve­nin­der har vi ik­ke tid til. Det er med til at gø­re en we­e­kend­t­ur til luksus, bå­de for par, sing­ler og bør­ne­fa­mi­li­er. Ba­re vi er sam­men med dem, vi får for lidt af i hver­da­gen.

» Der­for vil vi ger­ne af sted et døgn el­ler to og sid­de nøg­ne sam­men i en spa. Ba­re for at væ­re så tæt sam­men som mu­ligt. Vi vil ha­ve tid til at fø­re en sam­ta­le til en­de, og vi vil ha­ve tid til at knal­de or­dent­ligt. Det er to ting, som vi ik­ke får gjort i hver­da­gen, men som man ik­ke må un­der­ken­de, « me­ner den 38- åri­ge et­no­log, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør og tv- vært.

Net­op nær­væ­ret er langt nem­me­re at op­nå på et læk­kert ba­de­ho­tel i Nord­s­jæl­land, end det er på en stres­sen­de for­læn­get shop­pingwe­e­kend i New York. Men New York kan sta­dig spil­le en rol­le for stor­by­men­ne­sker, men så vil de i langt hø­je­re grad fo­ku­se­re på en god mid­dag frem­for at fyl­de po­ser og kuf­fer­ter med nyt tøj, spår Julia La­h­me.

BT PLUS bt. dk/ plus

Du kan få fle­re tip til wel­ness og luksus i . Læs me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.