Ksuswe­e­kend

BT - - NYHEDER - Fo­to: Thomas Lek­feldt

SØN­DAG 5. APRIL 2015

I Vi­sit­Den­mark, som er Dan­marks of­fi­ci­el­le turi­stor­ga­ni­sa­tion, nik­ker man gen­ken­den­de til ten­den­sen med me­re samvær og en me­re spartansk form for luksus.

» Vi op­le­ver, at det er me­re luksus at kun­ne hø­re ha­vets bru­sen end at ha­ve fjern­syn på væ­rel­set, « for­kla­rer chef­kon­su­lent i Vi­sit­Den­mark Mette Da­hl- Jensen.

» Ten­den­sen går helt klart i ret­ning af at at sam­le op på vo­res nær­me­ste re­la­tio­ner, når vi er af sted. Sam­ti­dig vil vi ger­ne ud i na­tu­ren, og så er ba­de­ho­tel­ler per­fek­te, « si­ger hun.

Der­for har Mette Da­hl- Jensen og­så et par ba­de­ho­tel­ler på sin li­ste over de ste­der, som hun an­be­fa­ler, at man ta­ger hen på we­e­kend­t­ur:

Kok­ke­dal Slot, Nord­s­jæl­land

Her er luksus og for­kælel­se i den roy­a­le klas­se med slotspark, kings­ize Dux- seng, fe­de gar­di­ner, pris­me­kro­ner, diskret ser­ve­ring, champag­ne, drinks, læk­ker mad, spa og bo­dywrap. Slot­tet er ny­renove­ret. Kok­ke­dalslo­tco­pen­ha­gen. dk

Dyvig Ba­de­ho­tel, Søn­derjyl­land

Dyvig Ba­de­ho­tel på Als lig­ger li­ge ned til den lil­le Dyvig Havn. Her er fred og af­stressning samt et su­verænt køk­ken. Man kan ny­de bå­de ro og hav­ne­liv på den sto­re ter­ras­se el­ler i re­stau­ran­ten langt væk fra det me­ste. Dyvig­ba­de­ho­tel. dk

Hen­ne Kir­ke­by Kro, Vester­ha­vet

Gam­mel kro, der nu er to­tal­renove­ret og står pivskarp med den fe­de­ste luksus. Her ta­ler vi ga­stro­no­mi i særklas­se. Køk­ke­net er især stærkt på fisk

Stella Ma­ris Ba­de­ho­tel, Svend­borg

Kvæg, lam, gri­se, kryd­derur­ter, grønt­sa­ger, frugt og bær fra Vej­røs øko­lo­gi­ske land­brug er på me­nu­en på det­te ba­de­ho­tel på Syd­fyn. Her er ta­le om et gour­met­ho­tel med en fan­ta­stisk be­lig­gen­hed di­rek­te ned til Svend­borgs­und. Stel­la­ma­ris. dk

Svinkløv Ba­de­ho­tel, Nord­jyl­land

36 væ­rel­ser li­ge ud til van­det. Lan­ge gå­tu­re med vind i hå­ret og skums­prøjt på kin­den. Hjem til ka­ge og kaf­fe og i øv­rigt dej­lig mor­gen­mad, de­li­kat frokost og su­per mid­dag med go­de vi­ne. Man kom­mer me­get langt væk fra stress og jag. Svinklo­ev- ba­de­ho­tel. dk

i særklas­se med til­be­hør fra egen køk­ken­ha­ve, og så er der egen he­li­kop­ter­lan­dings­plads! Hen­nekir­ke­bykro. dk

Kok­ke­dal Slot by­der på luksus og for­kælel­se i roy­al klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.