Spar 2000 kr. på dit mo­bi­la­bon­ne­ment

Der er man­ge pen­ge at spa­re ved at væl­ge den bil­lig­ste mo­bil- løs­ning

BT - - PRIVATØKONOMI - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk TDC Tel­mo­re Ful­l­ra­te Coop Mo­bil Lyca­mo­bi­le Wup­ti Mo­bil Te­lenor CBB Bi­BoB OK Mo­bil Le­ba­ra

DET STO­RE PRI­STJEK

Bin­dings­pe­ri­o­de. Ek­stra ser­vi­ces. 3G- el­ler 4G- net­værk. Og så alt det med småt.

Det kan væ­re no­get af en jung­le at fin­de rundt i det enor­me ud­bud af mo­bi­la­bon­ne­ment­er, men BT og sam­men­lig­nings­por­ta­len Sam­li­no. dk har gjort det let­te­re for dig.

Vi har un­der­søgt pri­ser­ne på abon­ne­ment­er, som bå­de til­go­de­ser dig, der har brug for fri ta­le og at strea­me film og se­ri­er på din mo­bil, og dig der kun bru­ger mo­bil­te­le­fo­nen til kor­te, hur­ti­ge be­ske­der.

Uan­set hvad dit for­brug er, kan du spa­re man­ge pen­ge ved at væl­ge det bil­lig­ste abon­ne­ment, selv­om kon­kur­ren­ter­nes er næ­sten ma­gen til.

Bil­lig­ste løs­ning

» Ved at væl­ge den bil­lig­ste ud­by­der på mar­ke­det kan du få fri ta­le og 8 GB da­ta for 149 kr. om må­ne­den og der­ved spa­re op til 1.800 kr. om året sam­men­lig­net med den dy­re­ste løs­ning, « si­ger part­ner hos Sam­li­no. dk, Ro­bert Juul Glæ­sel.

Har du brug for end­nu me­re da­ta, kan du spa­re næ­sten 1.000 kr., og øn­sker du den helt lil­le pak­ke med kun få ti­mers ta­le og be­græn­set da­ta, er der over 600 kr. at spa­re om året, vi­ser pri­stjek­ket.

Mo­bil­sel­ska­ber­ne til­by­der ik­ke helt ens abon­ne­ment­er, men Sam­li­no. dk har be­stræbt sig på at fin­de abon­ne­ment­er, der er så ens som over­ho­ve­det mu­ligt.

SØN­DAG 5. APRIL 2015 PEN­GE: Find den bed­ste mi­ni- tab­let med BT PLUS

TDCs net­værk bru­ges af:

Te­lenors net­værk:

Uan­set hvor me­get el­ler lidt, du bru­ger din mo­bil, kan der væ­re man­ge pen­ge at spa­re ved at væl­ge det bil­lig­ste abon­ne­ment. Fo­to: Iris

På BT PLUS fin­der du en test af de små tab­lets på un­der 8,5”. Læs om elek­tro­nik, øko­no­mi og for­brug, sund­hed og mo­tion på bt. dk/ plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.