HER ER DE 8 VIG­TIG­STE SPØRGS­MÅL

BT - - PRIVATØKONOMI - El­sker du at hø­re

GU­I­DE

Dit for­brug?

Før du væl­ger et mo­bi­la­bon­ne­ment, skal du over­ve­je, hvad di­ne be­hov er. Ta­ler du me­get? El­ler bru­ger du mest din mo­bil til at gå på net­tet? På de fle­ste mo­bil­sel­ska­bers hjem­mesi­de kan kun­der­ne se, hvor stort de­res for­brug har væ­ret den sid­ste må­ned. Hvis dit for­brug svin­ger me­get, kan du over­ve­je at fin­de en pak­ke, hvor du kun be­ta­ler for for­brug. Da­ta? Hvor for­bru­get af ta­le­tid er li­ge til at reg­ne ud, for­hol­der det sig an­der­le­des med da­ta. Det af­hæn­ger ik­ke af det an­tal mi­nut­ter el­ler ti­mer, du er på net­tet på mo­bi­len, men hvad du bru­ger den til. Hvis du ude­luk­ken­de sur­fer du på net­tet og bru­ger Fa­ce­book, vil et abon­ne­ment med 1 GB da­ta væ­re nok. Men strea­mer du film el­ler se­ri­er på filmtje­ne­ster som Vi­aplay, Net­flix el­ler HBO er sa­gen en helt an­den. Bru­ger du især din mo­bil­te­le­fon, hvor du har ad­gang til wi­fi, har du ik­ke be­hov for den dy­re da­ta- pak­ke. Så kan du blot træk­ke på wi­fi- for­bin­del­sen.

4G el­ler 3G?

Selv­om de nye og hur­ti­ge­re 4G- net­værk kom til Dan­mark i 2010, sæl­ges fle­re mo­bi­la­bon­ne­ment­er sta­dig med ad­gang til det lang­som­me­re – og bil­li­ge­re – 3Gnet­værk. Over­vej, om du har be­hov for hur­tig da­ta­over­før­sel, før du be­ta­ler ek­stra for 4G. Des­u­den er der sta­dig hul­ler i 4G- net­vær­ke­ne. Et 4Ga­bon­ne­ment vil au­to­ma­tisk ry­ge på 3G- net­vær­ket i de om­rå­der, der ik­ke er dæk­ning.

Sær­li­ge be­hov? mu­sik på mo­bi­len? El­ler rin­ger du of­te til fa­mi­lie el­ler ven­ner i ud­lan­det? Så bør du un­der­sø­ge, hvil­ket sel­skab der kan gi­ve dig li­ge net­op de ser­vi­ces, du har brug for. Pris? Som du kan se i ske­ma­et, kan du spa­re man­ge pen­ge ved at un­der­sø­ge mar­ke­det, før du væl­ger et

DA­TA- FOR­BRUG mo­bi­la­bon­ne­ment. På www. sam­li­no. dk fin­der du et pris­sam­men­lig­nings­værk­tøj, som du kan ju­ste­re til at le­de ef­ter net­op den ty­pe abon­ne­ment, du er på jagt ef­ter.

Pak­ke­ra­bat?

Er I en fa­mi­lie, kan det må­ske be­ta­le sig at sam­le al­le je­res abon­ne­ment­er hos ét mo­bil­sel­skab. Her er en cir­ka- li­ste over, hvor me­get da­ta, du bru­ger, når du er på net­tet på mo­bi­len: 0,3 GB = Sur­fe på hjem­mesi­der i 40 ti­mer 0,8 GB = Sen­de 200 e- mail* 0,6 GB = En ti­mes strea­m­ing 2,1 GB = Down­lo­a­de en film ( ik­ke hd) 4 MB = Down­lo­a­de en sang 5- 10 MB = Down­lo­a­de en app 5,2 GB = 80 ti­mers on­li­ne ra­dio * Af­hæn­ger na­tur­lig­vis af mai­lens læng­de, og især om du sen­der man­ge ved­hæf­te­de fi­ler. Kil­der: Sam­li­no. dk og Te­le­mar­ke­det. dk Ek­sem­pel­vis til­by­der Te­lenor og TDC ra­bat­ter, hvis man sam­ler fle­re abon­ne­ment­er hos dem. Det med småt? Ad­mi­ni­stra­tions­el­ler be­ta­lings­ge­by­rer, bin­dings­pe­ri­o­de og sl­ag­til­bud hvor abon­ne­ments­pri­sen sti­ger ef­ter et par må­ne­der. Tjek grun­digt..

Net­værk?

Der er fi­re sto­re mo­bil­net­værk i Dan­mark: TDC, Te­lenor, Te­lia og 3. Al­le de sto­re dan­ske te­le­sel­ska­ber, bru­ger et af dis­se net. Der kan væ­re for­skel på, hvor god dæk­nin­gen er lo­kalt. På www. snak­me­re. dk/ mo­bil­te­le­fon- da­ek­ning. html kan du fin­de links til de fi­re sto­re mo­bil­net­værks dæk­nings­kort.

Te­li­as net­værk:

Te­lia Call Me Gre­en­tel Wa­oo!

3s net­værk:

3 Oi­ster Zenji Mo­bi­lic be­nyt­ter bå­de TDCs og Te­li­as net­værk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.