VI­DEN­SKAB. DK Blod­prø­ve kan for­ud­se bryst­kræft

Or­angutan­ger bru­ger ’ men­ne­ske- tri­ck’

BT - - NYHREEDIGDEREET -

En ny ty pe blod­prø­ve kan med 80 pro­cent sik­ker­hed for­ud­se bryst­kræft to til fem år, før syg­dom­men op­står, for­tæl­ler for­ske­re fra blandt an­det Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. » Der er ta­le om en me­to­de, som er bed­re end mam­mo­gra­fi , der jo kun kan bru­ges, når syg­dom­men først er op­stå­et. Me­to­den er ik­ke per­fekt, men den er vold­somt god, « si­ger Ras­mus Bro, for­fat­ter til stu­di­et og pro­fes­sor ved In­sti­tut for Fø­de­va­re­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

I stu­di­et un­der­søg­te for­sker­ne stof­skift et, og­så kal­det me­ta­bo­lis­men, hos ra­ske men­ne­sker og frem­ti­di­ge kræft pa­tien­ter. Det vi­ste sig, at de frem­ti­di­ge kræft pa­tien­ter oft e hav­de æn­drin­ger i de­res me­ta­bo­lis­me i fl ere år, før kræft en nor­malt bli­ver op­da­get.

» Det vil­de per­spek­tiv i det her er, hvis vi ik­ke blot kan be­hand­le bryst­kræft tid­li­ge­re, men og­så fi nde ud af, hvad der lig­ger bag de me­ta­bo­li­ske møn­stre. Det her vi­ser, at der må væ­re et el­ler an­det, der sker i åre­ne op til, man får bryst­kræft , og hvis vi en­gang kan fi nde en for­kla­ring på det, kan den vi­den må­ske bru­ges til at fore­byg­ge bryst­kræft . «

For­sker­ne bag stu­di­et er be­gej­stre­de over re­sul­ta­tet, men un­der­stre­ger, at me­to­den bør te­stes me­re bredt, in­den den kan ta­ges i brug.

Or­angutan­ger for­stær­ker de­res kald ved at dan­ne en ’ tragt’ om mun­den, vi­ser et in­ter­na­tio­nalt stu­die fra blandt an­det Dur­ham Uni­ver­si­ty i Eng­land. Orangutan­ger­ne er iføl­ge en­gel­ske for­ske­re de ene­ste pri­ma­ter ud­over men­ne­sker, der for­stær­ker lyd­pro­duk­tion gen­nem ek­stern ma­ni­pu­la­tion . For­sker­ne kun­ne må­le, at or­angutan­ger­nes kald gav fl ere dy­be over­to­ner, når de for­me­de trag­ten. Det fi k dem til at ly­de stør­re.

Børn sover me­re, har hø­je­re blod­tryk, og er min­dre fy­sisk ak­ti­ve ved fuld­må­ne, vi­ser ny forsk­ning fra Kø­be­havns Uni­ver­si­tet. For­ske­re er i vil­dre­de om, hvad fæ­no­me­net kan skyl­des, men me­ner må­ske, at for­kla­rin­gen lig­ger langt til­ba­ge i evo­lu­tions­hi­sto­ri­en, hvor Må­nens lys kun­ne ha­ve en be­tyd­ning for over­le­vel­se og re­pro­duk­tion blandt dyr og små or­ga­nis­mer .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.