Kul­tur KON­TROL­FRE­AK OG

Den nye bog ’ Jo­ke­ren og ty ven’ af­slø­rer nye si­der af Bob Dylan. Her er de 10 bed­ste scoop

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

BØ­GER

Da Bob Dylan i 2004 ud­gav før­ste del af si­ne eg­ne erin­drin­ger ’ Chro­ni­c­les’, skrev han sam­ti­dig sin man­ge­åri­ge ma­na­ger og én af si­ne bed­ste eks- ven­ner Vi­ctor May­m­u­des ud af sit liv. Nu er ’ hæv­nen’ i form af bi­o­gra­fi en ’ Jo­ke­ren og ty ven’ ud­kom­met på dansk, Og her læ­rer vi en helt ny si­de af Bob Dylan at ken­de.

Vi­ctor May­m­u­des dø­de selv i 2001. Men han eft er­lod sig 24 ti­mers bånd­op­ta­gel­ser med si­ne man­ge Bob Dylan- erin­drin­ger. Og der­for er det søn­nen Jacob May­m­u­des, der har sat sy­stem i min­der­ne. Og det er ble­vet til en bog spræng­fyldt med in­ter­es­san­te de­tal­jer fra et liv, de fl este af os an­dre kun ken­der via leg­en­dens mas­si­ve bag­ka­ta­log.

Unik ad­gang til Dylan

Der er i for­vej­en skre­vet hund­red­vis af bø­ger om Bob Dylan. Men in­gen for­fat­ter har som Vi­ctor May­m­u­des haft ad­gang til den pri­va­te Bob Dylan, som han al­le­re­de i 1961 mød­te i New York Ci­tys Gre­enwich Vil­la­ge, hvor de beg­ge op­t­rå­d­te som hå­be­ful­de fol­kesan­ge­re.

Vi­ctor May­m­u­des vid­ste fra før­ste færd, at Bob Dylan hav­de me­re ta­lent end al­le kol­le­ga­er­ne til­sam­men. Og i bo­gen be­skri­ver han sin fi ne­ste op­ga­ve så­le­des: » Jeg vil­le ba­ne vej­en og gø­re li­vet så ukom­pli­ce­ret som mu­ligt for den­ne me­ster « .

Si­den fun­ge­re­de May­m­u­des igen­nem fi re år­ti­er som Bob Dylans tur­né- ma­na­ger, go­de ven og skak­part­ner og ejen­doms­mæg­ler - May­m­u­des har så­le­des væ­ret med til at kø­be og ind­ret­te ad­skil­li­ge af Dylans godt 20 ejendomme for­delt over he­le klo­den. Og ven­ska­bet va­re­de he­le vej­en frem til be­gyn­del­sen af 90er­ne, hvor Vi­ctors dat­ter Ae­rie May­m­uds drev Bob Dylans café ’ 18th Stre­et Cof­fee Hou­se’ i Los An­ge­les.

Hun skab­te her et mas­sivt un­der­skud. Og Bob Dylans per­son­li­ge fy­ring af den 25- åri­ge kvin­de var an­gi­ve­ligt så brutal, at Vi­ctor May­m­u­des og Bob Dylan al­drig snak­ke­de sam­men igen.

Men min­der­ne var der in­gen, der kun­ne ta­ge fra May­m­u­des. Og her er bo­gens 10 bed­ste: Un­der Bob Dylans før­ste mø­de med The Be­at­les i 1964 faldt pro­test­po­e­ten i søvn på ho­tel­væ­rel­sets gulv - af ud­mat­tel­se og for me­get al­ko­hol. Bob Dylan var fo­rel­sket i san­ge­r­in­den Jo­an Ba­ez. Men han valg­te i ste­det at gift e sig med den tid­li­ge­re Play­boy- bun­ny Sa­ra Lownds. ’ Jeg kan ik­ke sty­re Jo­an. Men Sa­ra vil gø­re, som jeg si­ger og væ­re til ste­de, når jeg kom­mer hjem, « for­kla­re­de Dylan. Det var Vi­ctor May­m­u­des, der de­sig­ne­de Dylans før­ste per­son­li­ge tur­né­bus - med plads til bå­de fa­mi­lie og mo­tor­cyk­ler. Der­ved var grun­den til Dylans en­de­lø­se tur­né lagt. I dag USA- tur­ne­rer Dylan i en luksus­bus til små 10 mil­li­o­ner kro­ner. I 1994 lag­de Dylan al­ko­ho­len på hyl­den - kold tyr­ker. Her­eft er blev Dylan min­dre so­ci­al og me­re in­dad­vendt. Men hans kon­cer­ter blev bed­re. Bob Dylan gjor­de sin go­de ven Ge­or­ge Har­ri­son sur. En hyl­dest­kon­cert i 1992 skul­le ha­ve væ­ret en vel­gø­ren­heds­kon­cert, hvor alt over­skud gik til go­de for­mål. Men i sid­ste øje­blik be­slut­te­de Dylan at ind­kas­se­re pro­fi tten selv.

Ge­or­ge Har­ri­son brok­ke­de sig og send­te Dylan- t- shir­ts med på­tryk­te dol­lar­tegn. Un­der sam­me kon­certar­ran­ge­ment kom Dylan til at gi­ve Har­ri­sons ko­ne, Oli­via, te­le­fon­num­me­ret på én af eks­be­at­lens el­ske­rin­der. I 1986 gift ede Bob Dylan sig med én af si­ne kor­san­ge­r­in­der Ca­ro­lyn Den­nis. Sam­men fi k de dat­te­ren Desi­ree. Dylan og Ca­ro­lyn Den­nis blev skilt i 1992. Bob Dylans me­get om­tal­te mo­tor­cy­ke­lu­lyk­ke var iføl­ge Vi­ctor Maynu­des det re­ne in­gen­ting. » Han kør­te så­dan cir­ka én mi­le i ti­men. Og mo­tor­cyk­len faldt i slow- mo­tion. Han slog sig. Men det var in­gen­ting, « skri­ver May­m­u­des Da Bob Dylan og Sa­ra Lownds blev skilt, fi k hun 36 mil­li­o­ner dol­lar plus halv­de­len af ind­tæg­ter­ne fra de san­ge, Dylan hav­de kom­po­ne­ret un­der æg­te­ska­bet - det gæl­der bl. a. et af hans mest suc­ces­ful­de al­bum ’ Blood on the Tra­cks’. Til gen­gæld har Sa­ra for­bud imod no­gen­sin­de at snak­ke el­ler skri­ve off ent­ligt om si­ne pri­va­te Dylan- op­le­vel­ser. Al­le­re­de i si­ne un­ge år fo­re­trak Dylan oft e sit eget sel­skab. » Når pi­ger­ne ka­ste­de sig over ham, blev han nær­mest ir­ri­te­ret, « skri­ver May­m­u­des. Dylan fi k skæl­dud af Bill Cos­by. I si­ne un­ge år i New York Ci­ty røg Dylan an­gi­ve­ligt mas­ser af pot. Og ved en lej­lig­hed sag­de ko­mi­ker Bill Cos­by: » I får hår på hæn­der­ne, I bli­ver dva­ske, I får kvin­de­bryster, når I ry­ger så me­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.