’’

BT - - KULTUR -

Dylans kon­cer­ter er som sex. Når han er god, fi ndes der ik­ke ret me­get, der er bed­re. Og når han er dår­lig, er ALT an­det bed­re

MEN SÅ LYT en­gang til meste­rens san­ge, når an­dre syn­ger dem. Så­le­des fi k Dylan et af si­ne man­ge uven­te­de ka­non­hit, da fol­ke­ne bag ung­doms­se­ri­en ’ Glee’ be­slut­te­de sig for at ge­nind­spil­le og for­tol­ke bal­la­den ’ To Ma­ke You Fe­el My Love’. DET ER SE­RI­ENS ho­ved­rol­le og bed­ste san­ger, Ra­chel ( Leah Mi­che­le), der min­des sin af­dø­de kæ­re­ste ( Finn). Og i mil­li­o­ner af hjem gik ti­den nær­mest i stå, da Ra­chel med en sjæl­den un­der­spil­let in­ten­si­tet sang Dylans ord: » WHEN THE EVE­NING sha­dows and the stars ap­pear, And the­re’s no one the­re to dry your tears, I could hold you for a mil­li­on years, To ma­ke you fe­el my love « . SAN­GEN SOLG­TE PÅ re­kord­tid mil­li­o­ner af ko­pi­er via iTu­nes. Og te­e­na­ge- chok­ket var selv­føl­ge­lig stort, da man­den bag san­gen vi­ste sig at væ­re æl­dre end lil­le Ra­chels egen bedste­far. MEN SÅ­DAN ÉR Dylans san­ge - helt uden al­der. Og hvis du selv hø­rer til grup­pen, der ik­ke kan gre­je man­dens egen tvivls­om­me sangstem­me, så vælg frit fra den­ne li­ste af fan­ta­sti­ske for­tolk­nin­ger: THE BYRDS KLOK­KE­KLA­RE ver­sion af ’ Mr. Tam­buri­ne Man’ gav Dylan den før­ste mil­li­on på bank­bo­gen. Guns N’ Ro­ses pum­pe­de ’ Blowin’ in the Wind’ op til en ny klas­si­ker i sta­dion­s­tør­rel­se. Jo­an Ba­ez’ ’ Fa­rewell An­ge­li­na’ min­der os om, hvor fan­ta­si­ske me­lo­di­er­ne er. Jo­hn og Ju­ne Cash spar­ke­de ’ It Ain’t Me Ba­be’ ek­stra langt ud over ram­pen. Og mest fan­ta­stisk er må­ske Ji­mi Hen­drix’ udø­de­li­ge ud­ga­ve af ’ All Along the Wat­ch­tower’.

Jour­na­list, ho­eg@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.