BILLEDMAGEREN

Kir­sten De­hl­holm har som in­struk­tør og kunst­ne­risk le­der af Ho­tel Pro For­ma for­ny­et dansk sce­ne­kunst med si­ne san­se­li­ge og stær­ke visu­el­le vær­ker

BT - - NAVNE - Vi­be­ke Wern vw@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

70 ÅR I DAG

Det var in­tet min­dre end him­mel­rum­met, big bang og uni­ver­sets uen­de­li­ge di­men­sio­ner, som Kir­sten De­hl­holm og hen­des per­for­man­ce­te­a­ter, Ho­tel Pro For­ma, be­ly­ste i den se­ne­ste, suc­ces­ri­ge og me­get magi­ske fo­re­stil­ling, ’ Kos­mos+’, der spil­le­de for ful­de hu­se i Den Grå Hal i Kø­ben­havn i fe­bru­ar.

Et værk, der med sit stær­ke visu­el­le ud­tryk, sin un­der­sø­gen­de ka­rak­ter og sit fo­kus på op­fat­tel­sen af tid og rum, er yderst ka­rak­te­ri­stisk for Kir­sten De­hl­holms kunst­ne­ri­ske vir­ke. Og med ’ Kos­mos+’, har den pro­g­res­si­ve kunst­ner, der nu fyl­der 70 år, til­med for før­ste gang skabt, hvad hun kal­der en vok­sen­fo­re­stil­ling for børn.

Kir­sten De­hl­holms ka­rak­te­ri­sti­ske bil­led­ska­ben­de til­gang til sce­ne­kun­sten har rød­der i hen­des ud­dan­nel­se som tekstil­kunst­ner. Hun be­gynd­te med at la­ve skul­p­tu­rel­le in­stal­la­tio­ner og kre­e­re iøj­ne­fal­den­de drag­ter til sin da­væ­ren­de mand, dig­te­ren Ot­to Sig­val­di, der solg­te si­ne vær­ker fra en bar­ne­vogn på Strø­get.

Si­den ar­bej­de­de hun som sceno­graf og var i 1977 medstift er af kunst­n­er­kol­lek­ti­vet Bil­led­stoft ea­tret, der brød med det tra­di­tio­nel­le tekst­ba­se­re­de te­a­ter og i ste­det skab­te for­an­der­li­ge tab­leau­er og ind­t­og ste­der som Glyp­to­te­ket, Run­detårn og Øster­bros Svøm­me­hal med fo­re­stil­lin­ger, hvor bil­le­de, lyd og be­væ­gel­se var i cen­trum.

Un­der­sø­gen­de nys­ger­rig­hed

Da Kir­sten De­hl­holm i 1985 grund­lag­de Ho­tel Pro For­ma, fort­sat­te hun den eks­pe­ri­men- te­ren­de linje i kryds­fel­tet mel­lem bil­led­kunst, per­for­man­ce, te­a­ter og ar­ki­tek­tur. Al­tid med en un­der­sø­gen­de nys­ger­rig­hed og en ud­forsk­ning af ek­si­sten­ti­el­le te­ma­er.

Vær­ker vist i over 30 lan­de

Som kunst­ne­risk le­der af Ho­tel Pro For­ma har hun pro­du­ce­ret me­re end 50 vær­ker, der har væ­ret vist i over 30 lan­de. Et høj­de­punkt i hen­des om­fangs­ri­ge og me­get va­ri­e­re­de pro­duk­tion er ’ Ope­ra­tion: Orfeo’ fra 1993, som er ba­se­ret på myten om Or­feus og Eury­di­ke. An­dre ho­ved­vær­ker er ’ Navi­ga­re’, der blev skabt til åb­nin­gen af Ar­ken i 1996, H. C. Andersen- fo­re­stil­lin­gen ’ Jeg er kun skin­død’ fra 2005 og man­ga- ope­ra­en ’ War Sum Up’ fra 2011, som Kir­sten De­hl­holm i sid­ste må­ned sat­te op i Taiwan.

Hun har de for­ri­ge år is­ce­ne­sat Wag­ner- ope­ra­er i Po­len og Let­land, og til ju­ni is­ce­ne­sæt­ter hun tre ope­ra­er af Ra­ch­ma­ni­nov på na­tio­na­l­o­pe­ra­en La Mon­naie i Bruxelles.

På Ho­tel Pro Formas hjem­sted i en gam­mel fa­brik på Ama­ger be­gynd­te den ihær­di­ge De­hl­holm i 2011 Ate­li­er Ho­tel Pro For­ma, hvor un­ge loven­de kunst­ne­re og stu­de­ren­de fra he­le ver­den kan ar­bej­de sam­men med hen­de om at ud­vik­le nye vær­ker. I øje­blik­ket med fo­kus på sam­spil­let mel­lem kunst og na­tur­vi­den­skab.

Ud over at fort­sæt­te sit vir­ke med at ska­be nye gen­nem­bry­den­de vær­ker er et af 70 års fød­sel­a­rens sto­re øn­sker for frem­ti­den at genop­sæt­te bå­de ’ Ope­ra­tion: Orfeo’ og ’ Kos­mos+’ her­hjem­me.

Kir­sten De­hl­holms ka­rak­te­ri­sti­ske bil­led­ska­ben­de til­gang til sce­ne­kun­sten har rød­der i hen­des ud­dan­nel­se som tekstil

kunst­ner. Fo­to: Tor­ben Eskerod

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

SØN­DAG 5. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.