Bryl­lup a la Bi­er

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOMEDIE 06: 00 07: 35 09: 15 15: 00 21: 00 13: 15 17: 30 11: 05 23: 55 01: 30- 06: 00

” Den skal­de­den fri­sør” er en for­tæl­ling om en ræk­ke skæb­ner, der al­le sø­ger kær­lig­he­den, en fi lm om li­den­skab og lyk­ke, om ja­lou­si og en­som­hed. Men først og frem­mest om at ha­ve mo­det til at tur­de træff e li­vets sto­re valg – og­så selv­om man tror, det er for sent. Fil­men ta­ger pu­bli­kum med til det bil­leds­køn­ne Sor­ren­to i det syd­li­ge Ita­li­en, hvor vi skal til bryl­lup med to dan­ske fa­mi­li­er. I cen­trum har vi det un­ge bru­de­par Astrid og Pa­tri­ck. Og rundt om dem de­res to fa­mi­li­er. I den ene lejr har vi br­u­dens mor, den smuk­ke fri­sør Ida, som net­op er ble­vet for­ladt af sin mand gen­nem 25 år, Leif. Og­så han duk­ker op til bryl­lup­pet arm i arm med sin nye blon­di­ne- dum­me kæ­re­ste, Til­de, li­ge­som og­så Ida og Leifs hårdt­slå­en­de sol­da­ter­søn, Ken­neth, med det eks­plo­si­ve tem­pe­ra­ment er på gæ­ste­li­sten. I den an­den lejr mø­der vi gom­mens en­gel­ske far, den di­stræte for­ret­nings­mand Phi­lip, der le­ver af at hand­le med cit ro­ner, og som hver dag un­drer sig

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: over, hvor­for han sta­dig­væk bor i Dan­mark – og end­nu ik­ke er kom­met sig over sin ko­nes tragi­ske død man­ge år tid­li­ge­re. ( DR1)

( T) Det be­gynd­te i Moskva. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1953.

( T) Sø­mænd på vulka­ner. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949.

( T) Var­me mil­li­o­ner. Ame­ri­kansk komedie fra 1968. ( T) Brød­re­ne Grim­ms vi­dun­der­li­ge ver­den. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1962. ( T) For­år i luf­ten. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1948.

( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960. ( T) BenHur. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1959.

( T) Myt­te­ri på Bo­un­ty. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) El­vis on Tour. Nat- tv.

Oscar- vin­de­ren Sus­an­ne Bi­er står bag den char­me rne­de komedie med Pi­er­ce Bros­nan og Tri­ne Dyr­holm i de to bæ­ren­de rol­ler.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.