Sisse

MA­RIE

BT - - SØNDAG - Fo­to: Tv3

Beskriv dig selv med fem ord? Hvis du var et dyr, hvil­ket var du så?

Hvad gør en mand se­xet? Hvad har væ­ret dit livs dra­ma? Hvad forag­ter du hos an­dre men­ne­sker?

Se hen­des fo­to­al­bum på si­de 14- 15

Hvad un­drer dig? Hvil­ken be­rømt­hed har du væ­ret varm på? Du bor i USA i dag, sav­ner du no­get fra Dan­mark?

Må­l­ret­tet, di­stræt, om­sorgs­fuld, per­fek­tio­ni­stisk, kre­a­tiv. Skor­pion. Jeg stik­ker kun, hvis jeg fø­ler mig tru­et. Det er for­re­sten og­så mit stjer­ne­tegn.

Må­l­ret­tet­hed, ta­lent og et godt hjer­te. Jeg har ge­ne­relt me­get svært ved at si­ge far­vel og gi­ve slip. Det svæ­re­ste far­vel var til min el­ske­de far­mor.

Egois­me og små­lig­hed. Når men­ne­sker ik­ke har sel­vind­sigt el­ler ik­ke er in­ter­es­se­re­de i at fi nde den. Da jeg var ni år, var jeg dybt fo­rel­sket i Laust Høj­by – Krum­me. Desvær­re kun­ne han bed­re li­de dren­ge. Det var en sor­gens dag, da det gik op for mig. Mi­ne nær­me­ste. Rug­brød med ost. At sam­fun­det ta­ger sig af de sva­ge­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.