D

BT - - SØNDAG -

et nyi­stand­s­at­te hus på Ho­marks­vej i et af Ho­bros stil­le vil­lakvar­te­rer, skul­le dan­ne ram­men om de­res frem­ti­di­ge liv, der rum­me­de drøm­me om bå­de bryl­lup og børn. Men før 25- åri­ge Di­a­na Den En­gels­man og 33- åri­ge R nå­e­de så langt, æn­dre­de de­res liv sig dra­stisk. På en må­de som in­gen af dem hav­de fo­re­stil­let sig. Den 9. ju­ni 2014 blev hu­set for­seg­let af po­li­ti­et. Det var på et split­se­kund gå­et fra at væ­re et hjem til et blo­digt ger­nings­sted, hvor eft er­for­ske­re og tek­ni­ke­re fra po­li­ti­et sam­le­de spor til eft er­forsk­nin­gen. R var an­holdt. Sig­tel­sen lød på mand­drab.

Eft er et over­fald hav­de par­ret gen­nem fl ere år le­vet med frygt og angst som en fast be­stand­del af de­res liv, og den 9. ju­ni 2014 skød og dræb­te R i des­pe­ra­tion et 30- årigt med­lem af Hells An­gels, der hav­de for­søgt at af­pres­se ham.

Par­ret hav­de fl ere gan­ge for­søgt at få po­li­tiets hjælp, men uden held, og af­pres­nin­gen end­te fa­ta­lt.

» Jeg ved godt, at han har slå­et et an­det men­ne­ske ihjel. Men han så in­gen an­den ud­vej. Han gjor­de det for at over­le­ve, « for­tæl­ler Di­a­na Den En­gels­man.

Over­fal­det

Di­a­na Den En­gels­man våg­ne­de ved, at det ham­re­de på ho­ved­dø­ren til den lej­lig­hed i Ho­bro, som hun den­gang del­te med sin kæ­re­ste, R. Han stod ud af sen­gen for at fi nde ud af, hvem der stod på den an­den si­de af dø­ren, mens hun skynd­te sig at få no­get tøj på.

Det vi­ste sig at væ­re to af R’s tid­li­ge­re be­kend­te, som i by­en var kendt og be­ryg­te­de for de­res tæt­te bånd til ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels.

» Åbn dø­ren, el­ler jeg smadrer den, « råb­te stem­men vredt på den an­den si­de af dø­ren, og R bad Di­a­na Den En­gels­man om at rin­ge til po­li­ti­et. Nu!

Hun nå­e­de kun at si­ge adres­sen og be­de po­li­ti­et om at skyn­de sig, før to mænd stod in­de i lej­lig­he­den. Be­væb­net med et alu­mi­ni­ums­bat be­gynd­te den ene at ham­re løs på R, der fl yg­te­de ind i sove­væ­rel­set og op i sen­gen. Sla­ge­ne blev ved med at hag­le ned over ham, mens den an­den over­falds­mand gik ud i køk­ke­net, hvor han tog en af par­rets køk­kenk­ni­ve. Han stak igen og igen ud eft er R, der for­svars­løs og ube­væb­net for­søg­te at vær­ge for sig.

» Jeg glem­mer al­drig, da jeg så kni­ven i hans hånd. De sag­de, at de var kom­met for at slå ham ihjel, og vi var beg­ge sik­re på, de vil­le gø­re al­vor af det, « si­ger Di­a­na Den En­gels­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.