’’

BT - - SØNDAG -

» Det de kun­ne til­by­de os, var ik­ke no­gen re­el hjælp, det var alt for far­ligt, hvis det blev op­da­get. Det var håb­løst. Det sag­de jeg og­så fl ere gan­ge til be­tjen­ten, og jeg for­kla­re­de ham, at vi ik­ke kun­ne bru­ge det til no­get. Han sag­de ba­re, at vi måt­te rin­ge til­ba­ge, hvis vi om­be­stem­te os, « si­ger Di­a­na Den En­gels­man.

Uden hjæl­pen fra po­li­ti­et så R in­gen an­den vej ud end at mø­des med Martin Hel­bo Axel­sen. De aft al­te, at det skul­le ske den 9. ju­ni om eft er­mid­da­gen.

Di­a­na Den En­gels­man ori­en­te­re­de po­li­ti­et om, hvor og hvor­når mø­det skul­le fi nde sted.

Mø­det

Di­a­na Den En­gels­man sad ved rat­tet, da hun og R kør­te fra som­mer­hu­set. Tå­rer­ne tril­le­de ned a d hans kin­der det me­ste af vej­en. Da de nær­me­de sig Ho­bro, rul­le­de han vin­du­er­ne ned, så den lu­ne som­mer­luft kun­ne kom­me ind og skru­e­de op for mu­sik­ken.

Hun kun­ne ty­de­ligt mær­ke, at han var an­spændt og ban­ge. Klok­ken 16.30 skul­le han mø­des med Martin Hel­bo.

De nå­e­de frem til Ho­marks­vej, hvor han bad hen­de om at sæt­te ham af og kø­re op til nog­le ven­ner. De kys­se­de hin­an­den far­vel og kig­ge­de hin­an­den dybt i øj­ne­ne, før hun svin­ge­de ud fra kants­te­nen, og han for­svandt ud af sy­ne i baks­pej­let.

Hos ven­ner­ne kun­ne hun på vi­deo­over­våg­ning der­hjem­me føl­ge med, da Martin Hel­bo og hans 38- åri­ge ven steg ud af en bil, ori­en­te­re­de sig og gik ind i hu­set. Hun var æng­ste­lig. Ban­ge for, hvad de vil­le gø­re ved R.

10- 12 mi­nut­ter se­ne­re rin­ge­de hen­des te­le­fon. Det var R. Han græd og var us­am­men­hæn­gen­de.

» Helt ude af den « , som hun små 10 må­ne­der se­ne­re genkal­der sig.

» Han si­ger, at han er kom­met til at sky­de dem. De hav­de sagt, at hvis de ik­ke fi k pen­ge­ne, så vil­le det gå ud over hans fa­mi­lie. Det var ren og skær over­le­vel­se, « si­ger hun stil­le.

Hun sid­der ved spi­se­bor­det i hu­set på Ho­marks­vej, og de bru­ne øj­ne er eft er­tænk­som­me, når hun ta­ler. I snart 10 må­ne­der har hun igen og igen tænkt på net­op det øje­blik.

» Min ver­den gik i stå. Jeg sag­de ba­re til ham, at jeg el­ske­de ham, « for­tæl­ler Di­a­na Den En-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.