’’

BT - - SØNDAG -

På tirs­dag be­gyn­der rets­sa­gen mod R, der er til­talt for mand­drab og drabs­for­søg. Han næg­ter sig skyl­dig i drab, men er­ken­der de fak­ti­ske om­stæn­dig­he­der. I Ret­ten i Aal­borg er der af­sat fem da­ge til sa­gen, som skal be­hand­les af et næv­nin­ge­ting.

Di­a­na Den En­gels­man er­ken­der sin kæ­re­stes an­svar for dra­bet. Hun me­ner sam­ti­dig, at po­li­ti­et og­så bæ­rer en del af an­sva­ret for, at Martin Hel­bo Axel­sen ik­ke læn­ge­re er i li­ve.

» De hav­de mu­lig­he­den for at gø­re no­get, men det gjor­de de ik­ke. Hvis po­li­ti­et hav­de gre­bet ind, så hav­de vi ik­ke væ­ret i den­ne si­tu­a­tion, « si­ger hun.

Bag­klog­skab

Mi­cha­el Kjeld­gaard, po­li­ti­in­spek­tør ved Nord­jyl­lands Po­li­ti, be­kræft er over­for BT, at Di­a­na Den En­gels­man var i kon­takt med po­li­ti­et i da­ge­ne op til dra­bet, hvor de hav­de en snak om, hvad po­li­ti­et kun­ne gø­re for par­ret. Han fast­hol­der dog, at po­li­ti­et gjor­de det, de skøn­ne­de var kor­rekt i den giv­ne si­tu­a­tion.

» Jeg kan ik­ke gå nær­me­re ind i de tak­ti­ske over­vej­el­ser, men der var fl ere ting i spil. Af­ta­len blev, at hun skul­le rin­ge til­ba­ge os, hvis de vil­le ta­ge imod vo­res hjælp, men det gjor­de hun ik­ke, « si­ger Mi­cha­el Kjeld­gaard og fort­sæt­ter:

» Set i bag­klog­ska­bens kla­re lys vil­le jeg øn­ske, at vi hav­de på­ta­get os en me­re ak­tiv rol­le og rin­get til hen­de, da vi ik­ke hør­te fra hen­de. Men vi vur­de­re­de, at de hav­de løst det, si­den vi ik­ke hør­te no­get. «

I for­hold til den chi­ka­ne, Di­a­na Den En­gels­man har op­le­vet eft er dra­bet, op­for­drer Mi­cha­el Kjeld­gaard hen­de til at an­mel­de det til po­li­ti­et.

» Hun skal na­tur­lig­vis ik­ke ac­cep­te­re no­gen form for chi­ka­ne, men jeg er ik­ke be­kendt med, at hun har an­meldt no­get, « si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.