P

BT - - SØNDAG -

å com­pu­ter­skær­men står der Is og en gaff el’.

Maria Ri­eland rej­ser sig og går ud i køk­ke­net, som er en in­te­gre­ret del af den lil­le et­væ­rel­ses lej­lig­hed. Her fi nder hun de på­kræ­ve­de re­me­di­er frem. Hun hæl­der ister­nin­ger­ne i en pla­stik­be­hol­der og læg­ger sig ned på sen­gen, der og­så fun­ge­rer som lej­lig­he­dens so­fa. Showet kan be­gyn­de.

Si­den ok­to­ber sid­ste år har 30- åri­ge Maria Ri­eland, der til dag­lig læ­ser HF på VUC, tjent om­kring 6.000 kr. om må­ne­den på den­ne må­de. Ister­nin­ger­ne og gafl en er ba­re nog­le af de ting, hen­des kun­der be­der hen­de hen­te. Og re­me­di­er­ne er hver­ken be­reg­net til et må­l­tid el­ler en sva­len­de drink. De er en del af de webcam- po­r­nos­how , som hun fi re- fem gan­ge om ugen gi­ver til kun­der på in­ter­net­tet fra sin lil­le lej­lig­hed i Ka­lund­borg. Til en pris på 32 kr. i mi­nut­tet.

Kort eft er showets start log­ger kun­den ’ Fi­li­hankat’ af. Showet er slut. Må­ske er han al­le­re­de ble­vet til­freds­stil­let.

» Han kan li­ge så godt væ­re lø­bet tør for pen­ge, « kon­sta­te­rer Maria Ri­eland og tør­rer hæn­der­ne og træk­ker trus­ser­ne op. Selv nå­e­de hun ik­ke at bli­ve tændt. Maria Ri­eland er en del af pro­gram­met ’ Li­ve og li­der­lig’, der i øje­blik­ket bli­ver sendt på DR3. I pro­gram­met føl­ger man fem webcam­mo­del­ler, der le­ve­rer li­ve- po­r­no til kun­der, som over net­tet kø­ber sig til pri­va­te show for om­kring 30 kr. i mi­nut­tet og selv be­stem­mer, hvad mo­del­ler­ne skal fo­re­ta­ge sig for pen­ge­ne.

Som for de an­dre med­vir­ken­de i pro­gram­met er det og­så for Maria Ri­eland en seksu­el fan­ta­si, hun ud­le­ver, når hun læg­ger sig for­an skær­men og la­der sig dik­te­re med alt fra ister­nin­ger til fi sting­hæn­der. Men sam­ti­dig er den fra­se­pa­re­re­de mor til tre ble­vet afh æn­gig af så­vel pen­ge som op­mærk­som­hed.

» Da jeg fl yt­te­de fra min mand og mi­ne børn, skul­le jeg bru­ge et fri­tidsjob, som skul­le pas­se med stu­di­er og børn. Jeg hav­de en ve­nin­de, som var webcam- mo­del, og så tænk­te jeg ’ hvor­for ik­ke?’, « si­ger 30- åri­ge Maria Ri­eland, der ik­ke fandt det syn­der­ligt græn­se­over­skri­den­de at skul­le tje­ne til da­gen og vej­en med

webcam­por­no.

» Jeg er me­get åben og frisk på det me­ste. Jeg kan godt li­de at få ta­get bil­le­der, og he­le den her ver­den med at vi­se sig selv frem er slet ik­ke så frem­med for mig. «

At læg­ge mo­de­ren Maria Ri­eland på hyl­den, når der skal ar­bej­des, er hel­ler ik­ke no­get pro­blem, si­ger hun.

» Det er ik­ke svært at veks­le mel­lem at væ­re mor og mo­del. Det hand­ler om omstil­ling. De fl este for­æl­dre har prø­vet at ha­ve sex, mens ba­by­en våg­ner, og så er man nødt til at om­stil­le sig. Og så gør man det jo ba­re, « si­ger hun.

cnie@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.