’’

BT - - SØNDAG -

Når Maria Ri­eland har si­ne tre børn på fem, tre og snart to år, sover de sam­men med hen­de i hen­des seng. Der­for er det helt ude­luk­ket, at hun kan ar­bej­de, når hun har dem. De har in­gen idé om, hvor­dan de­res mor tje­ner si­ne pen­ge.

» De er alt for små til at kun­ne for­stå det end­nu. Til gen­gæld er der for­æl­dre i bør­ne­ha­ven, der er be­gyndt at kom­men­te­re det, eft er jeg har væ­ret på tv. Det har jeg det fi nt nok med, « si­ger Maria Ri­eland .

» Jeg sy­nes, det er ær­ger­ligt, at det er et ta­bu at dyr­ke og se po­r­no. Det er ge­ne­relt ta­bu­belagt at ta­le om sex, og det for­står man jo ik­ke, når man læ­ser om, hvor man­ge der i vir­ke­lig­he­den er in­ter­es­se­re­de i det. «

Eft er DR- pro­gram­mets start har Maria Ri­eland, der som webcam­mo­del hed­der FJ Gin­ger, få­et et væld af til­bud. Der­for har hun nu og­så sat pri­sen op fra 30 kr. til 32 kr. pr. mi­nut. Hvis hun vil­le, kun­ne hun tje­ne kas­sen, si­ger hun, men det er ik­ke den ene­ste bonus, hun har få­et ved at luk­ke Dan­mark ind i sit apar­te fri­tidsjob:

» Det at ha­ve med­vir­ket har vir­ke­lig æn­dret mig som per­son. Jeg tæn­ker me­get over, hvem jeg er, og jeg tør stå ved den, jeg er. Jeg står ik­ke ale­ne, og det har vir­ke­lig væ­ret en øjenåb­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.