MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

En af pi­ger­ne drak en fl aske sprit

Jeg er vok­set op i Klarup uden for Aal­borg. Mi­ne for­æl­dre fl yt­te­de til­ba­ge der­til fra Kø­ben­havn. Min far var li­ge ble­vet po­li­ti­be­tjent, og min mor var den­gang spe­ci­al­pæ­da­gog for ud­vik­lings­hæm­me­de, døvblin­de børn. Man­ge af dem bo­e­de nær­mest hos os, de var og­så med til jul, og vi hav­de et ple­je­barn, som var min bed­ste ven i man­ge år. I dag har jeg en for­kær­lig­hed for folk, der er an­der­le­des. Der ske­te vil­de ting: En­gang drak en pi­ge en fl aske sprit. Det var bånd­op­ta­ger­rens, så hun måt­te til af­gift ning. Jeg var udadtil et ret stil­le barn og ret ge­nert med en liv­lig fan­ta­si. Der­for var jeg ik­ke al­tid 100 pct. til ste­de i ti­mer­ne i sko­len, når de an­dre hav­de ma­te­ma­tik. Til sam­ta­ler­ne sag­de læ­rer­ne til mi­ne for­æl­dre: ’ Hun er jo en sød pi­ge, men hun sid­der og kig­ger ud ad vin­du­et, mens hun pil­ler ved sin øre­ring.’ Men når der var pro­jek­ter, var jeg af­sin­digt en­ga­ge­ret og fi k 13,

1.

For­svandt bag bal­der og bryster

Det var en aft en lidt ud over det sæd­van­li­ge, da jeg skul­le spil­le i Play­boy Man­sion i Ca­li­for­ni­en. Først skul­le jeg trans­por­te­res de man­ge hund­re­de mi­les fra Las Ve­gas, hvor jeg bo­e­de, og da jeg nå­e­de frem, sag­de Hugh Hef­ner, at jeg alt­så ik­ke måt­te spil­le for højt, for han hav­de ’ movi­e­night’. Så han lå li­ge in­de ved si­den af, hvor jeg spil­le­de, og så fi lm, må­ske med si­ne bun­nies. Der var mas­ser af gæ­ster. Det var ri­ge ame­ri­ka­ne­re, som hav­de en mas­se gam­le, dy­re, sto­re bi­ler. Der var selv­føl­ge­lig helt prop­pet med bun­nies, og i slut­nin­gen af showet hev jeg dem op på sce­nen, de kan jo godt li­de at væ­re på. Jeg for­svandt nær­mest på sce­nen bag fal­ske bal­der, bryster og læ­ber.

2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.