’’

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

tal­te al­drig til mig igen og valg­te at hæn­ge mig ud ved en­hver gi­ven lej­lig­hed. Selv eft er det var kom­met frem, hvem der egent­lig hav­de af­slø­ret hans ut­ro­skab, ja da valg­te han, at jeg fort­sat skul­le væ­re hans prygelknabe. Og så­dan blev det til hans død. DE TRE AN­DRE per­so­ners til­lid har jeg fort­sat, men ale­ne det at jeg skul­le be­vi­se min uskyld, når al­le pi­le pe­ge­de i min ret­ning, det med­vir­ke­de til, at jeg i sid­ste en­de måt­te op­si­ge mit job. Og sta­dig den dag i dag – ty­ve år se­ne­re – kan jeg bli­ve gre­bet af pa­nik og skyld, hvis no­gen ind­le­der en sæt­ning med: ’ Jeg skal li­ge ta­le al­vor­ligt med dig’. DET KAN VÆ­RE slemt nok ik­ke at ha­ve til­lid til si­ne med­men­ne­sker. At fø­le, at man ik­ke kan sto­le på folk. Men det kan så san­de­lig og­så væ­re øde­læg­gen­de at væ­re det men­ne­ske, som an­dre i en gi­ven sag ik­ke tror tvivl i for­hold til det, du skri­ver), at han er præ­cis li­ge så glad for dig, som du er for ham. Hvis du skal ta­ge et op­gør med din fa­mi­lie, så er det vig­tigt, at du kom­mer ind i et li­ge­vær­digt for­hold.

Jeg ved, at der fi ndes net­værk, som hjæl­per men­ne­sker, der står med de sam­me pro­ble­mer som jer. Jeg kan på det var­me­ste an­be­fa­le dig at ta­ge kon­takt til den or­ga­ni­sa­tion, der hed­der Et­nisk Ung : Et­niskung. dk el­ler te­le­fon 70 27 76 66.

Bed­ste hil­se­ner fra An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.