Kul­tur og tra­di­tion spær­rer for kær­lig­he­den

BT - - SØNDAG -

KÆ­RE AN­NET­TE! Jeg har li­ge mødt en fyr, som jeg er ble­vet så fo­rel­sket i, at jeg ik­ke kan fo­re­stil­le mig at le­ve uden ham! Jeg er 29 år, og på in­gen an­dre tids­punk­ter har jeg haft lig­nen­de fø­lel­ser for tid­li­ge­re kæ­re­ster. Pro­ble­met er, at hans for­æl­dre er fra In­di­en og me­get tra­di­tio­nel­le, især fa­de­ren, og de vil­le på in­gen må­de ac­cep­te­re vo­res for­hold. Mi­ne for­æl­dre er mus­li­mer, og de vil hel­le­re ik­ke ac­cep­te­re ham, MEN jeg vil­le kæm­pe for det, hvis det var det, der skul­le til.

Han si­ger, at han ik­ke kan gø­re no­get, for­di de­res fa­mi­lie har væ­ret igen­nem man­ge ud­for­drin­ger de sid­ste man­ge år .

Jeg el­sker ham, og jeg vil gå i dø­den for ham. Han hol­der og­så rig­tig me­get af mig, det har han sagt, og jeg kan mær­ke det.

På for­hånd tak! KÆ­RE KVIN­DE! Jeg må in­drøm­me, at jeg har grædt over dit brev. Bå­de for­di det vid­ner om, hvor stærk kær­lig­hed er. Men og­så for­di det for­tæl­ler no­get om det stær­ke bånd, der er i je­res fa­mi­li­er og de kul­tu­rer, I er op­vok­set med.

En ting, der dog foru­ro­li­ger mig me­get, er, at du skri­ver, du vil gå i dø­den for din kær­lig­hed. Jeg hå­ber, det er bil­led­ligt talt og ik­ke no­get, du no­gen­sin­de vil­le over­ve­je. At gå i dø­den vil­le ik­ke lø­se no­gen som helst pro­ble­mer. .

Du er en vok­sen kvin­de, og du har ret til at be­stem­me over dig selv og dit eget liv. Jeg ved godt, det er nemt at si­ge, når man ik­ke som du er op­vok­set med nog­le reg­ler, der si­ger no­get an­det. Men jeg vil til hver en tid hol­de fast på, at du har ret til at sty­re dit liv, som du øn­sker. Og det sam­me gæl­der for den mand, du har fo­rel­sket dig i. Jeg hå­ber ( for jeg er fak­tisk lidt i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.