Gravid? Så læs her in­den du boo­k­er fly­bil­let­ten

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

SUND­HED

Det er al­tid klogt at tjek­ke sin for­sik­ring, in­den man ta­ger ud at rej­se. Men er du gravid, er det ek­stra nød­ven­digt.

Rej­se­for­sik­rin­ger­ne dæk­ker nem­lig ik­ke i den sid­ste del af gravi­di­te­ten. De fle­ste sel­ska­ber dæk­ker kun ind­til 32. uge – to må­ne­der før be­reg­net fød­sel. Husk og­så, at fly­sel­ska­ber­ne har for­skel­li­ge reg­ler for høj­gravi­de pas­sa­ge­rer. Nog­le kræ­ver at se me­di­cin­ske jour­na­ler, før de vil fly­ve med gravi­de i de sid­ste uger før fød­sel. An­dre har fa­ste reg­ler og vil ik­ke med­ta­ge gravi­de ef­ter uge 36.

Alt for of­te en­der gravi­de i uhel­di­ge si­tu­a­tio­ner, når de rej­ser for tæt på de­res ter­min, har man kon­sta­te­ret i Gou­da Rej­se­for­sik­ring. Det har få­et sel­ska­bet til at la­ve en tjek- li­ste over, hvad rej­sen­de gravi­de skal hu­ske, in­den de ta­ger ud af lan­det.

» Det svin­ger fra år til år, hvor man­ge sa­ger vi har med gravi­de, som får kom­pi­ka­tio­ner på rej­ser. Men når vi har de sto­re sa­ger, fyl­der de rig­tig me­get, « si­ger Gou­das di­rek­tør, Uf­fe Svenn­son, og for­tæl­ler som ek­sem­pel om en sag fra USA:

Reg­ning på to mil­li­o­ner kro­ner

Her var et dansk par på fe­rie. Hun var gravid i 28. uge, og tre da­ge ef­ter de var an­kom­met, fik hun pletblød­nin­ger. Par­ret søg­te til et ho­spi­tal, og sam­me nat blev bar­net født.

Mo­de­ren blev ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let ef­ter føds­len, mens bar­net sta­dig var ind­lagt og lå i ku­vø­se. En så­dan ind­læg­gel­se i ku­vø­se ko­ster om­kring 70.000 kr. pr. døgn.

For­sik­rings­sel­ska­bet sør­ge­de for en lej­lig­hed tæt på ho­spi­ta­let til par­ret, og sel­ska­bets spe­ci­al­læ­ge tjek­ke­de dag­ligt si­tu­a­tio­nen med par­ret og ho­spi­ta­lets læ­ger. Ef­ter tre uger kun­ne bar­net fly­ves hjem i ku­vø­se i am­bu­lan­ce­fly med en læ­ge om bord. Mo­de­ren var med i am­bu­lan­ce­fly­et, mens fa­de­ren rej­ste med ru­te­fly. In­den da hav­de Gou­da og­så hjul­pet med at få et pas til bar­net. Det er be­svær­ligt, da bar­net nor­malt skal med på pa­s­kon­to­ret, for at få ud­stedt pas­set.

Var den ny­fød­te ik­ke ble­vet flø­jet hjem i am­bu­lan­ce­fly i ku­vø­se, hav­de par­ret og de­res ba­by skul­let bli­ve i USA i yder­li­ge­re syv uger, før de kun­ne fly­ve hjem med ru­te­fly.

Reg­nin­gen for be­hand­ling, op­hold og hjem­trans­port end­te med et be­løb tæt ved to mil­li­o­ner kro­ner, som blev dæk­ket af for­sik­rin­gen.

Ik­ke plads til fædre­ne

Men det er ik­ke kun øko­no­mi­ske pro­ble­mer, man ri­si­ke­rer, hvis der op­står kom­pli­ka­tio­ner på rej­sen. Og­så en an­der­le­des og nog­le gan­ge fruste­ren­de be­hand­ling. I ud­lan­det or­di­ne­res of­te me­get me­re me­di­cin til gravi­de, end man gør i Dan­mark. Og ved føds­ler er det ik­ke ual­min­de­lig at skil­le mor og barn.

» Vi op­le­ver tit, at mo­der og barn be­hand­les på hver sin af­de­ling, nog­le gan­ge end­da på hvert sit ho­spi­tal. Des­u­den er mu­lig­he­der­ne for be­søg ge­ne­relt langt dår­li­ge­re, og fædre­ne får ik­ke al­tid lov til at bli­ve på ho­spi­ta­let så lang tid, som de gør på de dan­ske fø­de­gan­ge, « si­ger Uf­fe Svenn­son.

Han vil ik­ke fra­rå­de gravi­de at rej­se, men po­in­te­r­er, at det er vig­tigt at for­be­re­de sig or­dent­lig og hu­ske, at med det blå sy­ge­sik­rings­kort er der in­gen gra­tis hjem­trans­port. Den er for egen reg­ning, hvis man ik­ke har teg­net en for­sik­ring. Se go­de råd til gravi­de rej­sen­de her: bt. dk/ rejseliv/ er- du- gravid- tjek- for­sik­rin­gen- in­den- du- rej­ser

Un­der den sid­ste del af gravi­di­te­ten er man ik­ke dæk­ket af rej­se­for­sik­rin­ger­ne, så kom­mer bar­net før ven­tet, kan det med­fø­re kæm­pe­reg­nin­ger. Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.