5 kaf­fe­ba­rer i Pa­ris

BT - - REJSER - Mo­ni­ca Grue St­ef­fen­sen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE KAFFENØRDERI Hvad: La Caféo­t­hèque Hvor: 52 Rue d’Hôtel- de- Vil­le Me­tro: Saint- Paul In­fo: la­ca­feo­t­heque. com La Caféo­t­heque lig­ger ved Se­i­ne- bred­den over for No­tre Dames bil­leds­køn­ne na­boø, Île Saint- Lou­is, et stenkast fra et af Pa­ris’ æld­ste kvar­te­rer, Ma­ra­is.

Ude­fra ser ste­det ik­ke ud af så for­fær­de­ligt me­get, men når man træ­der in­den­for, vil man øje­blik­ke­ligt mær­ke den be­ha­ge­li­ge, ind­by­den­de stem­ning, og duf­te de ui­mod­ståe­li­ge kaf­fea­ro­ma­er. Caféen er ind­ret­tet som små stu­er med so­fa­er, læ­ne­sto­le og bord-/ sto­le- sæt, der tje­ner som op­lag­te små ar­bejds­plad­ser.

Caféen har des­u­den et gam­melt kla­ver stå­en­de i en af stu­er­ne. Et team af yderst de­di­ke­re­de ba­rista­er og kaf­fe­el­ske­re ud­gør La Caféo­t­heque, der des­u­den selv bå­de ri­ster og ma­ler kaf­febøn­ner­ne, og oven i kø­bet til­by­der un­der­vis­ning i hånd­vær­ket og pro­ce­du­ren.

Kli­en­tel­let va­ri­e­rer fra kaf­fe­en­tu­si­a­sti­ske turi­ster til til­ba­ge­ven­den­de lo­ka­le, der i ny og næ slår sig ned med en god bog i en af stu­er­nes kom­fortab­le so­faar­ran­ge­men­ter. Caféen har og­så lidt fri­stel­ser til den sø­de tand; ek­sem­pel­vis en fan­ta­stisk che­e­seca­ke, som man bør sma­ge.

La Caféo­t­hèque har et bredt ud­valg af kaf­fesor­ter im­por­te­ret fra fle­re end 20 lan­de rundt om i ver­den, og er der­for det ul­ti­ma­ti­ve sted for den nør­de­de kaf­fe­en­tu­si­ast. SKAN­DI­NA­VISK- IN­SPI­RE­RET Hvad: Coutu­meIn­sti­tuut­ti Hvor: 60 Rue des Éco­les Me­tro: Clu­ny – La Sor­bon­ne In­fo: in­sti­tut- fin­lan­dais. fr Tag en pau­se fra det trav­le in­dre Pa­ris, og nyd en kop kva­li­tetskaf­fe i ro og mag i ind­by­den­de om­gi­vel­ser et øje­bliks gang fra shop­ping, kunst­gal­le­ri­er, second- hand bog­hand­le­re, spe­ci­al­for­ret­nin­ger og hi­sto­ri­ske se­vær­dig­he­der.

Coutu­meIn­sti­tuut­ti er sø­ster- café til den mindst li­ge­så chik­ke og vel­be­søg­te Le Coutu­me Café i na­bokvar­te­ret i det 7. ar­ron­dis­se­ment. Man­ge vil me­ne, at Coutu­me- caféer­ne ser­ve­rer by­ens mest vels­ma­gen­de kaf­fe, og det kan man næ­sten kun væ­re enig i, hvis man har smagt blot én af de­res man­ge va­ri­a­tio­ner fra kaf­fe­kor­tet.

Coutu­meIn­sti­tuut­ti lig­ger i det fin­ske in­sti­tut i hjer­tet af lat­i­n­er­kvar­te­ret, og er des­u­den na­bo til det pre­sti­ge­fyld­te uni­ver­si­tet la Sor­bon­ne. Caféen er der­for stam­sted for en god hånd­fuld stu­de­ren­de, der fin­der ar­bejds­ro til op­ga­ve­skriv­nin­gen i det ly­se, mini­ma­li­sti­ske og skan­di­na­visk- in­spi­re­re­de lo­ka­le med højt til lof­tet og ud­sigt til Musée de Clu­ny.

I mod­sæt­ning til Pa­ris’ man­ge an­dre hy­pe­de caféer, som for ek­sem­pel­vis sø­ster- caféen i 7. ar­ron­dis­se­ment, er Coutu­meIn­sti­tuut­ti sjæl­dent fyldt, og det bør al­tid væ­re mu­ligt at fin­de et bord i den rum­me­li­ge café.

Øn­sker man ik­ke at sid­de blandt de stu­de­ren­de, kan man få sin kaf­fe » à em­por­ter « , sæt­te sig i Jar­din du Luxem­bourg og ny­de sy­net af de man­ge flot­te sta­tu­et­ter med sce­ner fra græsk myto­lo­gi, som Er­ne­st He­m­ingway i sin tid og­så gik og be­un­dre­de. TEK­NO­LO­GI- FRI Hvad: Té­lescope Hvor: 5 Rue Vil­ledo Me­tro: Pa­lais Roy­al In­fo: te­lescopeca­fe. com Et stenkast fra Pa­lais Roy­al og den smuk­ke Opéra Gar­ni­er lig­ger kaf­fe­ba­ren Té­lescope på en ufor­styr­ret si­de­ga­de.

Selv om der højst er plads til 4- 5 kaf­fe- ren­dez­vous ad gan­gen i den lil­le café, til­træk­ker den en bred vif­te af folk; turi­ster så­vel som lo­ka­le, der ny­der en kop god kaf­fe på far­ten. Folk står of­te i kø ude for­an, hvis el­lers ik­ke de har slå­et sig ned på bæn­ken med de­res café cre­me på for­to­vet for­an caféen. Al­ter­na­tivt kan man få kaf­fen med og spad­se­re hen til den idyl­li­ske ha­ve, der hø­rer til Pa­lais Roy­al.

I en tid, hvor langt de fle­ste stor­bycaféer til­træk­ker kun­der med et til­bud om gra­tis wi­fi, har grund­læg­ger og in­de­ha­ver af Té­lescope, ame­ri­ka­ne­ren David Flynn, valgt ik­ke at til­by­de det, med et øn­ske om at folk hol­der tek­no­lo­gi­en uden for caféen og i ste­det sam­ta­ler og ny­der hin­an­dens sel­skab over den go­de kaf­fe.

Kaf­febøn­ner­ne er im­por­te­ret fra blandt an­det Ke­nya og Gu­a­te­ma­la, og Flynn har se­ne­st etab­le­ret ri­ste­ri­et Bel­le­vil­le Brû­le­rie, som nu og­så har en væ­sent­lig rol­le i prom­ove­rin­gen og eks­pan­de­rin­gen af den pa­ri­si­ske kaf­fes­ce­ne. IN­TIM KAF­FE­BAR Hvad: Ten Bel­les Hvor: 10 Rue de la Gran­geaux Bel­les Me­tro: Co­lo­nelFa­bi­en In­fo: ten­bel­les. com Ten Bel­les er en af driv­kræf­ter­ne bag by­ens eska­le­re­de kaf­fe­kul­tur, og eje­ren, Thomas Le­houx, dri­ver sam­men med Té­lescopes David Flynn ri­ste­ri­et Bel­le­vil­le Brûl­le­rie, hvor de beg­ge får de­res fær­di­gri­ste­de kvalitets- kaf­febøn­ner fra. Thomas Le­houx har des­u­den tid­li­ge­re ar­bej­det på La Caféo­t­hèque.

At­mos­fæ­ren hos Ten Bel­les er me­get af­slap­pet og ne­de på jor­den, og ste­det har si­ne fa­ste stam­kun­der, som ik­ke ude­luk­ken­de er af fransk na­tio­na­li­tet. Den pa­ri­si­ske kaf­fes­ce­ne er ge­ne­relt me­get in­ter­na­tio­nal, og sær­ligt ame­ri­ka­ne­re og au­stra­li­e­re er at fin­de på de for­skel­li­ge kaf­fe­ba­rer; bå­de som ba­rista­er og kun­der.

Per­so­na­let er et team af jord­næ­re, ra­re un­ge men­ne­sker, der dyr­ker en op­rig­tig pas­sion og in­ter­es­se for kaf­fe. Stem­nin­gen er ufor­mel, støj­ni­veau­et er lavt, og mu­sik­ken er be­ha­ge­lig.

Li­ge­som Té­lescope er Ten Bel­les ik­ke en sær­lig stor kaf­fe­bar, men li­ge i nær- he­den lø­ber Ca­nal Saint- Martin, hvor man om som­me­ren kan sid­de og ny­de sin kaf­fe. TREN­DY Hvad: KB Cafés­hop Hvor: 62 Rue des Mar­tyrs Me­tro: Pi­gal­le In­fo: fa­ce­book. com/ Ca­feShopSout­hPi­gal­le KB Cafés­hop, og­så kendt som Koo­ka Bo­ora, er en ny­ligt renove­ret, tren­dy kaf­fe­bar på Rue des Mar­tyrs for fo­den af Mont­mart­re i det syd­li­ge Pi­gal­le.

Ud­over KBs rum­me­li­ge og mo­der­ne in­den­dørs fa­ci­li­te­ter, har kaf­fe­ba­ren en skøn uden­dørs ter­ras­se med små café­sæt, hvor man på en lun for­års­dag kan ny­de ud­sig­ten henover den klas­sisk­pa­ri­si­ske Pla­ce Li­no Ven­tu­ra, mens man ny­der sin cap­puc­ci­no.

Kaf­fe­ba­ren har et at­trak­tivt kaf­fe­kort og ud­valg af lækre kaf­fe­b­lends, men er og­så gan­ske vel­for­sy­net på ud­val­get af sø­de sa­ger og ka­ger, samt sa­la­ter, sandwi­ches og smoo­t­hies.

I mod­sæt­ning til man­ge af Pa­ris’ an­dre vel­kend­te kaf­fe­ba­rer, ri­ster KB ik­ke selv bøn­ner­ne. Til gen­gæld går man me­get op i at bru­ge frisk mælk til blandt an­det café lat­te, cap­puc­ci­no og crea­my flat whi­te.

KB Cafés­hop er med sit un­ge Pi­gal­le- kli­en­tel og pas­sio­ne­re­de ba­rista­er et be­søg værd for kaf­fe­en­tu­si­a­ster, der må­ske kan væ­re hel­dig at få lidt kaf­fe- » know- how « med på vej­en fra de imø­de­kom­men­de, en­gelsk­ta­len­de ba­rista­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.