Ro­ad­trip på rus­sisk

BT - - REJSER - Mi­chel Bloch Andersen mkan@ ber­ling­s­ke. dk

KØR- SELV- FE­RIE

USAs lan­ge vej­stræk­nin­ger har lok­ket man­ge turi­ster på » ro­ad­trip « fra stat til stat gen­nem ti­den. Det sam­me sker i Eu­ro­pa, hvor den ty­ske au­to­ba­hn gør det mu­ligt for bi­li­ster at drø­ne hur­tigt ned gen­nem det cen­tra­le Eu­ro­pa fra Skan­di­navi­en til Al­per­ne.

Frem­over skal turi­ster nu og­så ta­ge på ro­ad­trip i Rusland. I hvert fald hvis det står til de rus­si­ske myn­dig­he­der.

Idéen om at træk­ke turi­ster til lan­det ved at til­by­de dem go­de trans­port­ve­je har vakt in­ter­es­se i Rusland. I føl­ge The Si­bi­ri­an Ti­mes plan­læg­ger myn­dig­he­der­ne at in­ve­ste­re i en knap 20.000 km lang su­per­motor­vej, der skal for­bin­de At­lan­ter­ha­vet med Stil­le­ha­vet.

Mo­tor­vej­en, der skal kob­les til de ek­si­ste­ren­de vej­net i Eu­ro­pa, skal gå gen­nem by­er som Ye­ka­te­rin­burg, Ir­kut­sk og Vla­di­vo­stok.

Pla­nen blev for ny­lig præ­sen­te­ret af det rus­si­ske Vi­den­skabsa­ka­de­mi, og for­man­den, Vla­di­mir For­tov, kal­der pro­jek­tet » me­get am­bi­tiøst og dyrt « .

Men det vil væ­re med til at ud­vik­le turis­men i re­gio­nen og gø­re Rusland til et land, man­ge fle­re vil kryd­se igen­nem, når de er på tur, ly­der det. Og pla­ner­ne stop­per ik­ke her. Der spe­ku­le­res i at ud­vi­de stræk­nin­gen til Be­ring Stræ­det mel­lem den rus­si­ske halvø Kamtjat­ka og Ala­ska, så det bli­ver mu­ligt at kø­re til USA he­le vej­en fra Stor­bri­tan­ni­en via Ka­nal­tun­ne­len til Frank­rig.

Ud­over den nye mo­tor­vej er der og­så en ny jer­n­ba­ne­stræk­ning på teg­ne­bræt­tet.

» Ide­en er, at vi kan byg­ge en ny jer­n­ba­ne nær Den Trans­si­bi­ri­ske Jer­n­ba­ne ved at bru­ge den ny­e­ste tek­no­lo­gi in­den for high- spe­ed tog­trans­port, « si­ger Vla­di­mir For­tov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.